Information

Archives

Statistics

  • Posts 526
  • Pages 4
  • Categories 45
  • Comments 134
  • Words in Posts 665,397
  • Words in Pages 12,901
  • Words in Comments 12,619

Newsletter (in English)

2003-08-10


This manifesto was adopted at REVOCAMP 2003 and amended at REVOCAMPs 2004 and 2007.

Náš cíl je revoluce

REVO je mezinárodní revoluční socialistické hnutí.

Náš cíl je celosvětový pád kapitalismu prostřednictvím revoluce pracujících a jeho nahrazení globálním komunistickým systémem, založeným na výrobě pro lidské potřeby, nikoli pro zisk.

Chceme docílit demokraticky plánovaného globálního hospodářství a tím vytvořit svět bez tříd, hranic, soukromého vlastnictví, vykořisťování, útlaku a válek.

Kapitalismus musí být svržen

Globální kapitalismus je systém založený na soukromém vlastnictví světového bohatství menšinovou třídou vykořisťovatelů. Výroba slouží zisku malé hrstky miliardářů, nikoli však potřebám většiny z šesti miliard lidí naší planety.

Tento systém rozděluje svět do národních států, kterým vládnou kapitalističtí politici a které jsou manipulovány obřími koncerny pod rouškou organizací jako Světová obchodní organizace (WTO), Mezinárodní měnový fond (MMF), atd. Tyto státy si konkurují hospodářsky, politicky a vojensky kvůli kontrole nad nerostným bohatstvím, územím a bohatstvím, nebo vytvářejí strategická spojenectví tam, kde sdílejí stejné zájmy.

Všechny hlavní problémy světa – chudoba, vykořisťování, zaostávání Třetího světa, recese, války, přírodní katastrofy, národnostní nenávist, útlak žen a mladých lidí – mají svoji příčinu a trvání v kapitalismu. Proto musí být svržen.

Revoluční hnutí mládeže

Všude na světě jsou mladí lidé v předních liniích odporu. V masové rebelii v Argentině mládež konfrontovala policii v ulicích a zbavila úřadu prezidenta De la Ruu. V ulicích Seattlu, Quebecu, Götteborgu a Janova to byli mladí lidí, kdo sehrál heroickou roli při blokování summitů kapitalistů a bránil se proti policejním útokům na protestující. Na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy to je palestinská mládež, kdo ukázal neuvěřitelnou odvahu odporem proti tankům a vojskům okupační izraelské armády.

Mladí lidé jsou přirozeně radikálnější a schopnější se obětovat než další vrstvy obyvatelstva. Jsou utlačovaní a je s nimi hrubě zacházeno doma, jsou jim odpírána práva ve škole, jsou diskriminováni v práci, vysíláni bojovat a umírat v kapitalistických válkách, přitom nemají ani hlasovací právo ve volbách, jsou omezováni a obtěžováni policií – mládež celého světa má být proč radikální. Navíc mladí lidé neprožili porážky straších generací, mají méně co ztratit a všude prokazují velkou zásobu ideálů a touhy po budoucnosti bez bídy a útlaku.

My, mladí lidé, potřebujeme svou vlastní organizaci, která nám patří a není pod kontrolou žádné „dospělé“ strany nebo hnutí. Musíme to udělat sami. Jen tímto způsobem –­ skrze vlastní iniciativy, učení se ze svých chyb a rozvíjením svých vlastních metod vedení kampaní budeme schopni vtáhnout statisíce mladých lidí do revolučního boje.

REVO vede kampaň proti každému zločinu kapitalismu. Vstoupíme do společné akce s každým pokrokovým hnutím, kdykoliv sdílíme společné cíle.

Avšak REVO je více než jen aktivistická skupina. Klademe odpor také kapitalistické propagandistické válce. Snažíme se přesvědčit většinu dělnické mládeže a studentů, že kapitalismus není nepřemožitelný, že svět je zralý na zásadní změnu a že nová komunistická společnost není pouhou fantazií, ale že je možná a nezbytná.

Revoluce, ne reforma

Kapitalismus nemůže být jednoduše reformován v lepší systém. Musí být rozbit masovou revoluční akcí.

Není žádné parlamentní cesty k socialismu. I ty nejdemokratičtější kapitalistické země přenechávají výkon vojenské moci nevolené skupině generálů a policejních šéfů, ekonomickou moc nevoleným dozorčím radám velkých podniků a politickou moc nevoleným státním úředníkům a jejich zákulisním jednáním. I v případě voleb – a ty nejsou dokonce v mnoha kapitalistických zemích samozřejmostí – nemá lid v období mezi volbami žádné kontrolní mechanismy nad svými zástupci a nemá žádné slovo v řízení svých životů.

REVO bojuje za svržení kapitalistických států masami pracujících a chudých. Aby byla zničena skutečná centra kapitalistické moci – armáda, policie a tajné služby – je nutno použít násilí.

Místo nich chceme globální federaci socialistických republik založených na dělnické demokracii. To znamená vládu rad pracujících a sebeobranných organizací pracujících. Ty budou sestávat z bezprostředně volených delegátů podniků a obytných čtvrtí, i se začleněním nezaměstnaných, drobných rolníků, městské chudiny, žen a mládeže. Všichni delegáti mohou být kdykoli odvoláni lidmi, kteří je zvolili, aby skutečně zastávali zájmy a vůli lidu. K zamezení kariérismu a honu za posty budou všichni delegáti dostávat takový plat, jaký odpovídá průměrnému platu lidí, které zastupují. Aby se předešlo korupci a byrokracii musejí být všechna úřední místa podřízená pravidelné výměně úředníků.

Globalizace zdola

Kapitalistická globalizace zplodila vědu a technologie, schopné poskytnout obživu, oblečení, vzdělání a veškerou péči každému jedinci na Zemi. Ale soukromé vlastnictví znamená to, že hrstka lidí je nepředstavitelně bohatá, zatímco převážná většina obyvatelstva Země žije v chudobě.

Kapitalistická globalizace nesjednocuje lidstvo, ale naopak je vedena mocnými státy za účelem dobytí těch slabších. Bohaté země nasazují celou škálu zbraní, od nerovného obchodu a zotročení skrze zadlužení až po bombardéry B52 a tříštivé bomby.

REVO bojuje proti kapitalistické globalizaci prosazováním globalizace revolučního boje. To znamená, že:

* Podporujeme všechny vzpoury proti kapitalistickému systému, např. povstání argentinských pracujících a mládeže proti hladu a zadlužení.

* Požadujeme smazání bilionových dluhů a úroků z dluhů chudých zemí západním finančním institucím, a to bez náhrady.

* Požadujeme zrušení Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky (SB) a Světové obchodní organizace! Podporujeme mezinárodní hnutí zaměřené na blokády jejich zasedání a konferencí, jako v Seattlu, v Praze, v Quebecu, Göteborgu a Janově.

* Prosazujeme globální pravidla rámcových pracovních podmínek na všech pracovištích: zrušení otrocké a dětské práce; zákonem omezenou délku pracovní doby; zavedení minimální mzdy stanovené pracujícími v každé zemi a přiznání práva na založení odborové organizace.

* Vystupujeme proti “válce proti terorismu”, která ve skutečnosti slouží jen jako záminka USA a jejím spolubanditům vést válku za kontrolu nad světovými zásobami a trhy.

* Prosazujeme co největší mezinárodní organizaci pracujících: mezinárodní spojenectví bojovných odborářů, celosvětové revoluční hnutí mládeže, globální koalici organizací pracujících žen a novou dělnickou internacionálu pro boj za světový socialismus.

Pryč s „válkou proti terorismu“!

Krvavá lázeň 11. září 2001 poskytla USA záminku zahájit jejich „válku proti terorismu“. V tomto krvavém tažení již zabily američtí ozbrojenci více civilistů, než kolik jich přišlo o život při útoku na budovy Světového obchodního centra.

Ve skutečnosti je „válka proti terorismu“ pokračováním globalizace vojenskými prostředky.

Stejně jako si kapitalismus nárokuje právo prosazovat se v každém koutu světa a vykořisťovat každý národ, USA si nárokují právo vojensky zakročit všude a proti každému na světě, koho označí jako „teroristu“, včetně vlád suverénních národů.

Tato globální vojenská ofenzíva dokazuje bezpochyby, že imperialismus není věcí minulosti, nějaký zaprášený pojem – je naopak podstatou dnešního globálního kapitalismu.

REVO vystupuje proti válkám vedeným USA, Británií a jinými imperialistickými mocnostmi.

* Bojujeme za co největší protestní akce za účelem obstrukce válečných snah imperialistických zemí, se zvláštním zřetelem na akci pracujících, mládeže a žen.

* Pracující nemají ani ten nejmenší zájem na vítězství jakékoli imperialistické mocnosti. Proto říkáme: ani haléř, ani člověka nedáme pro válku proti terorismu nebo pro jiný imperialistický útok.

* Jsme proti pravidelné kapitalistické armádě a branné povinnosti – místo toho by se obyvatelé měli organizovat k vlastní obraně.

* Vystupujeme za plná politická a demokratická práva vojáků, včetně volby a odvolání svých důstojníků.

* Požadujeme odchod všech vojsk USA a NATO ze zámoří, obzvláště ze Střední Asie a Středního východu.

* Zrušte NATO a všechny ostatní imperialistické pakty. Ne! „mírovým jednotkám“ OSN, které nejsou nic jiného než imperialistická okupační vojska v humanitárním hávu.

* REVO podporuje právo polokoloniálních zemí bránit se imperialistickému útoku. I když jsou tyto státy vedeny reakčními režimy, bojujeme za poskytnutí solidarity všem lidem, kteří kladou odpor imperialismu, a pomoci k zahnání imperialistů.

* REVO se zasazuje za práva takových států, jako je Kuba, kde byl kapitalismus svržen, bránit se imperialistickým útokům.

* Vítězství nad imperialismem posílí semknutost a odhodlanost milionů lidí na světě bránit se proti globálnímu kapitalismu a světovládě USA a přiblíží den, kdy národy Třetího světa zúčtují se svými reakčními vládami.

* Stovky lidí jsou vězněny ve jménu „války proti terorismu“. Jsme přesvědčeni, že toto věznění je rasistické a budeme bojovat za lidské zacházení s těmito vězni a za jejich propuštění v USA, v Británii i těch, zadržovaných na americké vojenské základně na Kubě.

* Bojujeme proti všem rasistickým zákonům a útokům na občanské svobody, prováděným jménem imperialistické války proti „terorismu“. Útoky na občanské svobody a s nimi související zátahy proti disentu budou zítra použity proti antikapitalistům a stávkujícím.

Třetí svět

Moderní říše USA se odlišuje od dřívějších impérií. USA se nepokoušejí jako koloniální říše 19. a raného 20. století ovládat jiné země přímou vládou. Bývalé kolonie jsou dnes skoro všechny formálně politicky nezávislé a mají své vlastními vlajkami a vládami. Ale pod maskou vlastní vlády zůstávají nadále hluboce závislé a podřízené. Jsou to polokolonie.

„První svět“ vyspělých kapitalistických mocností a nadnárodních koncernů nesmírně vykořisťuje polokoloniální Třetí svět. MMF a Světová banka vyhladovují Třetí svět. Využívají zoufale potřebných půjček tamním zemím jako nátlakového prostředku, jak už v tak dost vykrvácených zemích prosadit programy zaměřené proti sociálním výdajům a životnímu standardu lidí. Těží miliardy dolarů ze zemí Afriky, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky ve splátkách dluhů a v úrocích. WTO stanovuje pravidla mezinárodního obchodu ve prospěch bohatých a na úkor chudých zemí. Západní firmy vyplácejí pracujícím Třetího světa jen zlomek západních platových tarifů a vytřískávají ohromné částky z „továren na dřinu“ (sweatshopů), které svým zaměstnancům upírají i ty nejzákladnější práva a pracovní podmínky.

REVO požaduje:

* Zrušení bilionových dluhů u západních bank.

* Zrušení MMF, SB a WTO.

* Odmítnutí splátek ze strany zadlužených zemí.

* Zestátnění nadnárodních koncernů, bank a imperialistického vlastnictví a jejich postavení pod kontrolu pracujících bez jediného haléře odškodného.

* Zbourání sweatshopů. Zákaz dětské práce. Minimální mzdu, délku pracovního týdne a pracovní podmínky si pracující mají stanovit sami.

* Zestátnění půdy a organizování jejího obhospodařování pod kontrolou rolnických družstev.

* Masivní reparace zemím Třetího světa na zřízení nouzových programů ke znovuvýstavbě a udržitelnému rozvoji.

* Pryč s vojenskými diktaturami a utlačovatelskými režimy. Volební právo pro všechny, kteří mají věk k nastoupení do práce. Svobodu slova. Právo se odborově a politicky organizovat.

* Konec nezaměstnanosti. Rozdělení stávající práce na všechny práceschopné síly bez snížení mezd.

* Kapitalisté polokoloniálních zemí jsou příliš slabí, zkorumpovaní a svázáni se Západem, než aby mohli vymanit své země z vražedného objetí imperialismu. Antiimperialistická revoluce může uspět, jen pokud se stane zároveň revolucí socialistickou v čele s dělníky a rolníky.

Bývalé „komunistické“ státy

Imperialistické mocnosti a jejich globální finanční ústavy vykořisťují rovněž tzv. „Druhý“ svět, tzn. státy bývalého Sovětského svazu, východní Evropy, Čínu, Vietnam atd.

Po pádu stalinistické diktatury po roce 1989 byl v těchto státech obnoven kapitalismus i se svými doprovodnými projevy jako masová nezaměstnanost, nacionální spory a drastická chudoba milionů. MMF, SB a WTO zde hrají stejnou roli jako v ostatním polokoloniálním světě a starají se, aby tyto země zastávaly jednoznačně podřízenou pozici v rámci globální kapitalistické ekonomiky.

* Konec privatizaci.

* Všechen státní průmysl a služby pod demokratickou kontrolu pracujících.

* Pryč s otrockou a dětskou prací.

* Smazání dluhů u MMF, SB a Západu.

* Odstranění tajné policie a represivního aparátu. Obyvatelstvo se musí organizovat k sebeobraně.

* Konec nezaměstnanosti. Rozdělení stávající práce na všechny práceschopné síly bez snížení mezd.

Vraťte nám životní prostředí!

Zemi hrozí doposud nevídané nebezpečí. Půda a řeky jsou zamořeny jedovatými látkami, z řek se stal jedovatý koktejl, vzduch je stále méně dýchatelný.

Kapitalismus ze své podstaty ničí životní prostředí. Kapitalisti potřebují co největší zisk, aby obstáli v konkurenci, takže světové zásoby jsou spotřebovávány bez ohledu na lidské potřeby a důsledky pro budoucí generace.

Kapitalisti se brání myšlence ochrany zdrojů, kontrole znečišťování nebo recyklování, protože je to z jejich pohledu „drahé“. Je levnější škodlivé látky někde pohodit, než od nich životní prostředí očistit.

Globální oteplování

Je nepochybné, že zemské klima se mění vlivem člověka spíše než z přirozených příčin. Takzvaný skleníkový efekt je vyvolán vypouštěním plynů jako kysličník uhličitý, metan a freony. Obsah těchto látek v atmosféře roste v důsledku spalování fosilních paliv a mýcení lesů. Od roku 1890 stoupla teplota Země o 0,5°C a na dalších sto let je předpovídáno oteplení o 1-5°C, pokud se proti tomu nic neudělá. Přitom od poslední doby ledové (před pěti až patnácti tisíci lety) se planeta oteplila pouze o pět stupňů.

Taková dramatická změna teploty by mohla mít vážné následky. Změní se počasí, různé části světa zasáhnou záplavy nebo sucha a možná i studenější zimy. Hladiny moří se zvednou, jak budou tát ledovce.

USA pod vedením G. W. Bushe ml. blokují a sabotují světová ujednání o omezení skleníkového efektu a změn klimatu. Zájmy ropných koncernů jako Exxon jsou pro americkou vládu důležitější než zájmy obyvatel světa.

K ochraně a znovuobnově životního prostředí REVO podporuje:

* Plánovitý obrat od výroby energie, která spočívá na spalování fosilních paliv

* Masivní investice do energetických alternativ jako jsou sluneční, větrné a vodní elektrárny

* Obrovský a celosvětový program znovuzalesnění

* Přísné kontroly a pokuty proti velkým znečišťovatelům

* Zabavení majetku a zásob velkých ropných koncernů

* Masivní rozšíření veřejné dopravy, aby se omezilo znečišťování ovzduší růstem individuální dopravy

Atomová energie

Výroba energie štěpením atomu může vést ke katastrofě nepředstavitelných rozměrů.

Kapitalističtí šéfové a byrokratičtí manažeři v jaderných elektrárnách ještě zvyšují toto nebezpečí. Protože jejich cílem je pouze maximalizace zisku, často ignorují bezpečnostní opatření a zvyšují pravděpodobnost nehod.

Pouze pracující mohou zajistit, že budou jaderné elektrárny provozovány bezpečně. Pokud pracující rozhodnou, že provoz jaderné elektrárny není bezpečný, musí být okamžitě uzavřena.

REVO podporuje uzavření atomových elektráren a reaktorů, spolu s dalšími destruktivními formami výroby energie ve prospěch obnovitelných zdrojů.

Škola a vzdělávání

Vzdělání je základní právo. Mělo by být bezplatné a přístupné všem, kdo jej chtějí využívat. Mělo by být placeno progresivním daňovým systémem, který může skutečně vyřešit finanční krizi školství, když povolá k platbě bohaté. Jejich bezpracně získané příjmy a ohromné zisky, které pocházejí z lupu na úkor pracujících celého světa, musejí být zdaněny. REVO bojuje za vytvoření dělnických rad jakožto demokratických orgánů dělnické moci. Na školách to znamená boj za vytvoření výborů učitelů, žáků a rodičů, které by plánovaly výuku a správu škol.

* Jsme proti jakémukoli soukromému a placenému vzdělání, proti všem elitářským “výběrovým” principům a proti jakémukoliv vlivu soukromého podnikání na školy a univerzity.

* Odmítáme všechny náboženské školy stejně jako segregaci podle pohlaví a všechny formy diskriminace na základě rasy, pohlaví nebo národnostního původu.

* Odmítáme všechna malicherná omezení mládeže kvůli jejich životnímu stylu, stylu oblékání, kultury nebo jiného sebevyjádření. Požadujeme právo na politickou, studijní, diskusní a organizační svobodu na školách a univerzitách.

* Zrušte studentské dluhy!

* Všichni studenti by měli dostávat od 16 let granty na zajištění základního živobytí

* Školy a univerzity by měly být řízeny demokraticky zvolenými výbory skládajících se z žáků, učitelů a pracujících v oblasti školství.

* Za nezávislé školní a studentské unie. Všichni funkcionáři musejí být voleni a odpovědni svým členům.

Rasismus, přistěhovalectví a uprchlíci

Imperialismus ospravedlňuje plundrování celých kontinentů rasismem – zavádějící koncepcí, podle které má „bílá rasa“ být biologicky nadřazena obyvatelstvu Afriky, Indie a asijsko-tichomořského prostoru.

Rasistická ideologie byla vyvinuta, aby posvětila koloniální dobývání a otroctví. Dnes je používána k tomu, aby

* Ospravedlnila hospodářskou závislost Třetího světa

* Zbudovala zeď okolo nejrozvinutějších zemí a pracujícím z Afriky, Asie a východní Evropy zabránila najít si práci a bydlení na Západě

* Omluvila nízké mzdy a mizerné pracovní podmínky pro barevné oproti bílým

* Rozdělila dělnickou třídu podle rasových a národnostních hledisek

REVO bojuje za:

* Odstranění všech protipřistěhovaleckých opatření

* Uzavření všech sběrných táborů pro žadatele o azyl a uprchlíky

* Stejná práva na občanství pro všechny bez rozdílu rasy, národnosti a země původu

* Vymýcení všech rasistických zákonů

* Stejnou mzdu a pracovní podmínky pro pracující

* Právo na sebeobranu proti rasovým útokům

* Přímé akce pracujících za zničení fašistických a rasistických násilných hnutí

* Konfrontaci proti každému náznaku rasismu ve školství, v médiích, v zaměstnání a veřejných službách

* Právo rasových menšin organizovat se uvnitř hnutí pracujících, aby mohli vysledovat a bojovat s rasismem a diskriminací

* Všerasové mezinárodní hnutí pracujících a utlačovaných proti globálnímu kapitalismu

* Za právo rasových menšin na zvláštní schůze v dělnických organizacích

Zničme fašismus!

Fašismus je nejkrajnější a nejbrutálnější formou kapitalistického útlaku a je používán jako poslední východisko, když je kapitalismus v krizi.

Fašističtí demagogové falešný pseudomarxismus, aby odvrátili mládež ze středních vrstev a pracující od třídního boje. Konečným cílem fašismu je rozbít jednotu pracujících skrze teror a ideologii, které je rasistická, homofóbní, sexistická a antidemokratická.

Fašisté nemají žádné právo projevu a objevení se na veřejnosti nikde a nikdy. Pracující a radikální mládež musí vyhnat fašisty z ulic, rozbít jejich shromáždění, zablokovat jejich pochody a rozbít jejich infrastrukturu.

Boj proti fašismu nemůže být omezen na malé skupinky militantních bojovníků. Musí zahrnovat široké vrstvy pracujících a mládeže v antifašistických výborech pro přímou akci. Nelze se spoléhat na kapitalistický stát – boj proti fašismu je neoddělitelný od boje proti kapitalismu.

REVO bojuje za:

* Žádnou platformu pro fašisty.

* Přímou akci pracujících a mládeže k zastavení fašistického teroru.

* Sebeobranné organizace a antifašistické milice odpovědné pracujícím a mládeži.

* Vyhnání organizovaných fašistů z hnutí pracujících.

Proti nacionalismu a útlaku národů

Dělnická třída je internacionální třída. Neexistuje žádné národní řešení krizí, způsobených globálním kapitalismem. Kapitalisté se často snaží poštvat pracující jedné země proti pracujícím jiné země podněcováním národnostní nenávisti a šířením mýtů o údajné národní nadřazenosti.

REVO odmítá nacionalismus a zasazuje se za mezinárodní hnutí, které má být vybudováno na maximálně možné míře solidarity a jednoty mezi pracujícími všech zemí.

V globálním kapitalismu jsou některé národy utlačovány jinými národy a okrádány o svá základní práva. Celým národům je upírána rovnoprávnost na jejich území (např. Palestincům), právo na vlastní řeč (Kurdům), právo na národní nezávislost (Palestincům, Čečencům, Tamilům). Jiné národy byly rozděleny koloniálními mocnostmi, které poskytly výsady jedné části obyvatel a které zde rozmístily vojska, aby se zabránilo národnímu sjednocení (Irsko).

REVO podporuje právo národů na sebeurčení. Kde většina národa podporuje myšlenku nezávislosti, má naší podporu. Jedinou podmínkou naší podpory je to, že sebeurčení nesmí proběhnout na úkor práv a svobod ostatních národů, dělnické třídy a menšin.

Palestina

Založení státu Izrael stojí na diskriminaci Palestinců v jejich právu na občanství, právu na území, právu na návrat do svých domovů, právu na práci, bydlení, vodu, služby a vojenskou obranu. REVO se obrací proti izraelské politice a požaduje:

* Ukončení izraelské okupace Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

* Globální blokádu Izraele za účelem jeho donucení skončit s represemi Palestinců, vraždění palestinských předáků, ničení jejich domů a záborům palestinské země

* Právo na návrat pěti milionům Palestinců do jejich vlastní země a odstranění izraelského rasistického zákona o návratu

* Zničení státu Izrael masami pracujících – židů, křesťanů i muslimů – a vytvoření socialistické Palestiny, ve které budou Arabové a Židé spolužít jako rovnoprávné národy

Bojujeme také za:

* Konec útlaku Kurdů v Turecku, Iráku, Sýrii a Íránu.

* Nezávislost pro Čečence. Pryč s ruskými okupanty.

* Odchod vojsk USA a aliančních jednotek z Afghánistánu – vládu v Afghánistánu podle volby tamních obyvatel.

* Právo na sebeurčení pro Tamily na Srí Lance, pro Kurdy a Basky.

* Británie pryč z Irska.

* Konec okupace Iráku.

REVO v práci

Kapitalisté tvrdí, že jejich systém zajišťuje globální svobodu pro všechny. Ale ve všech zemích mizí jakýkoli náznak svobody u brány podniků.

V dnešní situaci hospodářské recese se zaměstnavatelé snaží přenést zátěž krize na pracující. Kapitalisté všude prosazují nižší mzdy, úbytek počtu pracovních míst, delší pracovní dobu, kratší přestávky, větší pracovní nasazení a omezení odborářských práv. V éře globalizace vyhrožují kapitalisté přesunutím výroby do jiných zemí, pokud pracující nebudou souhlasit se vším, co po nich požadují.

REVO podporuje každé opatření, které zlepšuje postavení pracujících. Snažíme se propojit odpor pracujících do hnutí proti kapitalistickému systému námezdního otroctví a vykořisťování:

* Je naprosto nesmyslné, že někteří lidí pracují 14 hodin denně, zatímco jiní nemohou vůbec sehnat zaměstnání. Pracující musí rozhodovat o tom, co je třeba vyrobit a pak mezi sebe rozdělit rovnoměrně pracovní dobu. REVO podporuje všechny snahy o zkrácení pracovní doby bez ztráty na mzdě, na 35-hodinový, 30-hodinový, 20-hodinový pracovní týden, atd.

* Stejný plat za stejnou práci bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti nebo rasy

* Minimální mzda stanovená pracujícími každé země

* Podporu v nezaměstnanosti ve výši poslední výplaty nebo minimální mzdy, podle toho, která by byla vyšší

* Automatické zvýšení mezd o 1% při každém růstu životních nákladů o 1%. Neměli bychom doplácet na každé zvyšování cen ze strany kapitalistů.

Abychom skončili se skandální nezaměstnaností, prosazuje REVO:

* Masivní státní výdaje k vytvoření milionů pracovních míst na stavbách bytů, nemocnic, škol, zdravotnických a dopravních systémů, které budou placeny ze zdanění bohatých

* Rozdělení stávající práce na všechny práceschopné síly, a to bez snížení mezd

Za účelem zrušení diktatury velkokapitálu nad celkovým hospodářským životem a k odstranění chaotického „volného“ trhu REVO požaduje:

* Otevřete veškeré podnikové účetní knihy a konta všech firem inspekci z řad zaměstnanců

* Zestátněte všechny velkopodnikatele a nadnárodní koncerny bez náhrady

* Zespolečenštěte všechny firmy, které krachují, odpírají vyplácet minimální mzdu nebo oznamují propouštění

* Zestátněte banky, pojišťovny a finanční domy

* Veškerý zestátněný průmysl a zařízení dejte pod demokratickou kontrolu samotných pracujících

* Žádné odškodnění kapitalistickým vlastníkům

Budujme sílu odborů!

Odbory jsou základními sebeobrannými organizacemi dělnické třídy. REVO podporuje odbory a snahy o sebeorganizaci za účelem zvýšení síly pracujících:

* Odstranění všech zákonů nepřátelských vůči odborům

* Za právo na stávku a právo organizovat se

* Všichni zaměstnavatelé musejí odbory uznat

Byrokratické špičky odborů ale dostávají vyšší platy než řadoví členové odborů vděčí za své postavení stálému vyjednávání a kompromisům s kapitalisty. Často zaprodávají zájmy pracujících za dohody s kapitalisty.

REVO vyzývá všechny pracující k boji s oficiálním vedením odborů, je-li to možné, a proti němu, je-li to nutné:

* Stávkujte proti útokům kapitalistů na mzdy, pracovní místa a pracovní podmínky

* Pryč s hrozbami zavírání podniků – okupaci všech podniků, kterým hrozí uzavření

* Za závodní nebo pracovištní výbory pracujících k organizaci každé stávky a každé akce

* Za organizaci stávkových hlídek za účelem ochrany stávky proti policii a stávkokazům

* Odboroví předáci mají být placeni průměrnou mzdou odborářů, mají být pravidelně volení a kdykoliv odvolatelní

* Za mezinárodní spojení představitelů pracujících za účelem sjednocení akcí proti nadnárodním koncernům

* Solidarita je naše síla – za akci spolu s ostatními pracujícími a spojení našich požadavků s jejich požadavky

* Kde kapitalisté napadají zájmy celé dělnické třídy, bojujeme za generální stávku, abychom zastavili kapitalistický postup a ukázali společenskou sílu pracujících

Cílem REVO je beztřídní společnost bez námezdního otroctví.

Osvobození žžen

ŽŽeny představují většinu obyvatel Země, ale všude jsou oběťmi systematické diskriminace a útlaku. V mnoha částech světa jsou ženy téměř výlučně zavřeny v domácnosti, jsou jim upírána základní demokratická a občanská práva, jsou nuceny provádět bezplatnou domácí práci; často jsou vystaveny útlaku a násilí ze strany mužů.

V jiných zemích musejí ženy snášet dvojitou směnu – námezdní práci i práci v domácnosti, život nekonečné dřiny. Pracující ženy dostávají často menší mzdu než muži. Ve sweatshopech Třetího světa bývají ženy často zneužívány, je jim odpírána mateřská dovolená, jsou vystaveny degradujícímu zacházení.

Většina žen bude osvobozena od útlaku a diskriminace teprve tehdy, až budou odstraněny hospodářské základy mužské nadřazenosti. Kořeny této nerovnosti sahají až do starověkých třídních společností a jsou prosazovány a zesilovány globálním kapitalismem.

Pouze socialistická společnost, orientovaná na uspokojování lidských potřeb místo soukromých zisků, bude schopna celospolečensky organizovat práce pro domácnost, které jsou dnes vykonávány hlavně ženami.

Socialistická společnost by plánovala péči o děti, vaření a praní kolektivně, aby tyto každodenní činnosti nezůstávaly izolovány na jednotlivé rodiny. Kolektivní jídelny, prádelny a zařízení dětské péče, kvalitně vybavené a demokraticky vedené, by nabízely milión násobnou výhodu oproti samostatné péči v každé rodině. Tímto způsobem může být skutečná volba mezi vysokým životním standardem a skutečným zrovnoprávněním mezi pohlavími; a chudobou, izolací a útlakem pracujících žen.

REVO bojuje:

* Proti útlaku žen uvnitř REVO a v každém spojenectví a jednotné frontě, které tvoříme s jinými skupinami

* Proti redukování ženy na pouhý sexuální objekt ze strany médií

* Za stejná práva pro ženy – volební právo, právo na práci a vzdělání a neomezené právo na účast na veřejném a společenském životě

* Za stejný plat za stejnou práci

* Za bezplatnou 24-hodinovou péči o děti placenou z kapes bohatých

* Za antikoncepci na požádání (bez omezení)

* Za smluvně ohraničenou pracovní dobu s plnou pojišťovací a právní ochranou

* Za právo na umělé přerušení těhotenství na požádání

* Za právo na okamžitý rozvod na požádání jednoho z partnerů se spravedlivým vyřízením majetkových dohod

* Za masové hnutí pracujících žen, které bojuje společně s muži proti útlaku a diskriminaci na základě pohlaví

* Za právo žen na svolání svých zvláštních schůzí v organizacích pracujících

* Za právo mužů a žen na ekonomicky přijatelnou alternativu k utlačovatelským partnerským vztahům

* Za akce na místní úrovni na obranu obětí domácího násilí, které tento problém budou brát na rozdíl od soudů a policie vážně

REVO za osvobození lesbiček a gayů

Za kapitalistického systému, kde je nukleární rodina udržována jako „norma“, jež má zajistit reprodukci dělnické třídy, nemají homosexuální partnerské vztahy stejný právní statut nebo společenskou legitimitu jako heterosexuální vztahy. Lesbičky a gayové zažívají diskriminaci na školách i v práci, jsou obviňováni z „morálního úpadku národa“ ze strany brigád moralistů. Jsou terčem homofóbního obtěžování na ulicích.

Pro mladé gaye a lesbičky být ve škole znamená čelit diskriminaci nebo předsudkům ve třídě kvůli jejich sexualitě. Homofóbní šikanování je ve školách rozšířené. Zákon 28 zakazující „propagaci homosexuality“, který byl v Anglii zaveden konzervativci a zachován labouristy, legitimizuje homofóbní diskriminaci na školách. Omezuje možnosti učitelů podporovat mladé lidi a jim radit pomocí informací o jejich sexualitě.

REVO bojuje:

* Za plnou legalizaci homosexuality

* Proti nerovné věkové hranici pro sexuální aktivitu

* Za postavení diskriminace na základě sexuální orientace mimo zákon

* Za sexuální výchovu na školách, která bude prezentovat homosexualitu a heterosexualitu jako rovnocenné

* Za organizování sebeobrany proti útokům na homosexuály

* Za nerozlišování mezi homosexuálními a heterosexuálními partnerskými vztahy v zákonech

* Za právo lesbiček a gayů na svolání svých zvláštních schůzí
v organizacích pracujících

Sexuální práva a svoboda pro mládež

Žijeme ve společnosti, která kriminalizuje a zakazuje různé formy sexuálního vyjádření, včetně konsenzuálního sexu mezi mládeží. Zákaz konsenzuálního sexu nechrání děti a mládež před sexuálním zneužíváním. Svět, který popírá sexualitu mladých, popírá na druhé straně také sexuální zneužívání a očkuje obětem pocity viny, místo aby mladé o těchto problémech a nebezpečích předem informoval a umožnil jim o nich nahlas mluvit.

REVO prosazuje:

* Žádné zákony proti konsenzuálnímu sexu – žádnou kriminalizaci „nezletilých“ milenců

* Přísné zákony proti znásilnění a domácímu násilí

* Zlepšení sexuální výchovy

* Volný přístup k důstojnému bydlení pro mladé, demokraticky vedené a kontrolované mládeží samotnou

Bojujme za právo na zábavu!

Společenský život je pro mládež ještě důležitější než pro jiné skupiny ve společnosti. Je to nezbytná součást našeho vývoje. Ale za kapitalismu je kultura mládeže zároveň potlačována i vykořisťována. Hiphopoví umělci, punkoví hudebníci a dokonce i ti ze středního proudu jako Britney Spears, jsou terčem útoků pravičáků a označováni za „nemorální“, zatímco se korporace snaží profitovat z nových trhů tím, že vykrádají kulturu mládeže a pak nám jí zpětně prodávají za nehorázně vysoké ceny. Věříme, že revoluční hnutí mládeže si musí najít vztah k populární kultuře mladých lidí.

Válka proti drogám je podvod!

Velká část kultury mládeže zahrnuje užívání nelegálních drog. Stojíme za tím, že je individuálním právem se rozhodnout, zda užívat nebo neužívat drogy, a že je nedemokratické za to zatýkat a věznit lidi. Rekreační užívání nelegálních drog ani nepodporujeme, ani proti němu nemoralizujeme. Věříme ale, že aktivisté mají mít čistou hlavu na všech politických akcích a mítincích. Budeme potřebovat čisté hlavy, abychom zlomili své řetězy.

„Válka proti drogám“ byla mottem pravičáků před „válkou proti terorismu“. Je využívána k ospravedlnění vojenské pomoci pravičáckým režimům po celém světě – viz. americký Plan Columbia. Ve skutečnosti tato válka není proti drogám, ale proti lidem, kteří bojují za ukončení chudoby. Drogy jsou v Severní Americe a Evropě využívány jako záminka k šikanování černošských a přistěhovaleckých komunit. Je to pokrytecký podvod ze strany kapitalistů, kteří hájí zájmy svých vlastních alkoholových a tabákových koncernů a mnohamilionové zisky, přestože tyto „legální“ drogy zabíjejí ročně miliony lidí.

REVO požaduje:

* Legalizaci všech drog pod státním monopolem, který zajistí jak krach organizovaných drogových gangů, tak kvalitu a nižší nebezpečnost drog.

* Postavení průmyslu legálních drog pod kontrolu pracujících a spotřebitelů, aby se zabránilo nadnárodním korporacím – a jiným drogovým gangům – na drogách vydělávat

* Zestátnění všech pivovarů, lihovarů a tabákových firem bez kompenzace bývalým vlastníkům a jejich postavení pod kontrolu pracujících

* Masivní kampaň za přesné informace a vzdělávání ohledně skutečných rizik užívání drog, iniciovanou hnutím pracujících, zejména pak učiteli a pracovníky zdravotnictví

* Plné finanční zajištění drogových linek pomoci a místních drogově rehabilitačních center; testování drog a injekční jehly zdarma; tato centra musí být organizován a personál rekrutován z řad mládeže a odpovědných odborníků bez „protidrogového moralizování“.

* Uživatelé i neuživatelé drog by měli být rovnoprávní; všechny veřejné prostory by měly mít bezdrogové zóny, včetně nekuřáckých.

* Žádné věkové omezení pití a kouření – máme právo dělat si se svými těly, co chceme.

* Organizování sebeobranných skupin na sídlištích a v ulicích proti násilí a vydírání ze strany drogových gangů. Ty by měly být pod demokratickou kontrolou volených představitelů pracujících a místních obyvatel

Pryč s kulturou nudy!

Mládež je neustále obviňována z protispolečenských přestupků, jako je vandalismus. Přitom centra mládeže a jiné služby pro mládež jsou vládami rušeny. Ceny za kino, kluby, hospody, muzea, koncerty, sportoviště atd. jsou velmi vysoké. Parky a veřejná prostranství se ve městech neustále zmenšují, jsou zkupovány, a mládež pak nemá kam jít a co dělat, než se potulovat po ulicích, kde zase obtěžuje policie.

REVO bojuje:

* Za naše právo na skateboardování, hraní hudby a pobývání na veřejných prostranstvích; bojujeme proti zákonům, kterými to městské úřady i vlády zakazují. Za zóny pro graffiti, kde budeme moci psát a kreslit, co budeme chtít.

* Konec kultuře nudy – zrušte vstupné na volnočasové aktivity a zařízení, plaťte je ze zdanění bohatých.

* Zrušení všech zákonů omezujících svobodnou zábavu organizovanou pro pobavení se, ne pro zisk.

REVO věří, že to je odcizení, kterým trpí většina společnosti, co pohání drogovou závislost a protispolečenské chování. Navíc miliony lidí užívají drogy, aby unikly současným společenským omezením. V socialistické společnosti nebude odcizení existovat, protože lidé budou ovládat svůj osud a společnost. Budeme mít svobodu sebevyjádření jakýmkoliv způsobem. V takovém prostředí je nepravděpodobné, že budou lidé cítit potřebu nadměrně užívat drogy nebo se ve větším rozsahu chovat protispolečensky – a navíc tu budou jiné způsoby, jak překonat tyto problémy, než policejní metody.

Média a komunikace

70% lidí na světě ještě nikdy ani netelefonovalo. REVO věří, že to je špatně a bojuje za svobodu komunikace pro všechny.

Média

To, že média vlastní korporace, vede k mnoha důsledkům:

* Konfliktu zájmů mezi přesným zpravodajstvím a byznysem, který vlastní / ovládá / sponzoruje média.

* Nereprezentativní tisk: v médiích vyjadřované názory jsou názory novinářů ze středních tříd, ne obyčejných lidí.

* Reakční sexistické/rasistické / homofóbní reportáže: jsou tu, aby odvedly pozornost veřejnosti od skutečných problémů a otázek.

REVO bojuje za dělnickou kontrolu médií a komunikací.

K dosažení toho voláme po:

* Ukončení veškeré cenzury, kapitalistických autorských práv a kapitalistické reklamy.

* Za přímou akci pracujících v médiích za zastavení tištění, vysílání nebo výroby materiálů, které jsou rasistické, sexistické, homofóbní a protidělnické, jež mají nepochybný cíl rozdělit pracující.

Televize

Televize je nejpopulárnější formou médií a měla by proto být pod kontrolou většiny, nikoliv hrstky korporací a propagandistů. Vyzýváme k:

* Aby televizní vysílání bylo zdarma pro každého, bez předplatného a jiných poplatků

* Znárodnění televizních kanálů pod kontrolou pracujících a diváků, televize nesmí působit jako státní propaganda, ale umožnit, aby byla televize získána pro obyčejné lidi. Programová skladba nechť je dělána veřejností a pro veřejnost.

* Vyhrazení času pro veřejné vysílání, financované státem, bez politické cenzury a otevřené všem účastníkům.

Rozhlas

Rozhlas je všude: v autě, v obchodech, doma. Proto je mocným nástrojem, používaným byznysem a vládami k rozptýlení a kontrole lidí. Od hudby, která se hraje, až po společnosti, které řídí rozhlasové stanice, je vše určeno k politickému ohlupování veřejnosti. Voláme po:

* Otevření rozhlasových vln pod demokratickou kontrolou, jež umožní veřejnosti říkat své názory bez ohledu na jejich třídní a společenské postavení. Veřejné finance mají být investovány do vysílacích prostředků pro obyčejné lidi.

* Investice do místního hudebního umění. Hudba je klíčovou formou vyjádření a neměla by být ovládána kýčovitými melodiemi o konzumu a falešné rebelii. Stát by měl investovat do rozvoje různých typů hudby.

Internet

Internet by měl nabízet volnou dostupnost informací a vzájemné komunikace pro miliony lidí. Bohužel stejně jako řada jiných technologií padl do rukou po penězích prahnoucích magnátů a je používán k přilévání oleje do ohně konzumerismu. Přístup k informacím je často omezován a monitorován státem a dalšími agenturami. Voláme po:

* Znárodnění poskytovatelů internetu pod dělnickou kontrolu, aby se zajistil volný přístup lidí k informacím a nebyl ohrožován monitorováním za účelem pomoci obchodu nebo tzv. ‘bezpečnostními opatřeními’.

* Povzbuzujeme projekty jako např. nezávislá média, které umožňují veřejnosti distribuovat a diskutovat jejich vlastní zprávy a myšlenky.

* Přístup k internetu zdarma pro všechny.

Tisk

Každý den vidíme noviny plné reakční hysterie a reklam – tyto dvě věci jsou navzájem propojené. Vyzýváme k:

* K veřejnému financování novin a jejich demokratické kontrole, aby se zajistilo, že nebudou muset spoléhat na reklamu a jejich zpravodajství nebude podřízeno reklamním agenturám, a zajistilo se nepředpojaté zpravodajství.

REVO proti reformismu

Sociálně demokratické, socialistické, labouristické strany, stejně jako oficiální a bývalé komunistické strany a podobné organizace mají všude v dělnické třídě ohromný vliv. Jsou to reformistické organizace – využívají svojí základny v dělnické třídě, aby držely zpátky její boje. Usilují o vytvoření vlád, které působí v rámci kapitalistického systému.

Někteří pravicoví reformisté typu Blaira v Británii nebo Schrödera v Německu využívají své strany jako odrazového můstku k moci a jednají pak zcela v zájmu kapitalistů a ani se nenamáhají svou prokapitalistickou politiku nějak zakrývat. Jiní leví reformisté jako Allende v Chile začátkem 70. let minulého století se pokusili využít parlamentní většinu pro pozvolné zavádění socialismu.

Praví reformisté jsou vědomými agenty kapitalismu a musejí být z dělnického hnutí vypuzeni.

Leví reformisté se pokoušejí sami sebe prezentovat radikálně. Ale v rozhodujícím okamžiku nechávají pracující bezbranné jako v Chile v roce 1973, kdy armáda svrhla Allendeho „socialistický“ režim, pracující zůstali neozbrojeni a nepřipraveni se bránit a následovaly léta represí a desetitisíců vražd.

REVO podporuje společné akce všech organizací pracujících proti kapitalistům. Bráníme reformistické organizace proti útokům ze strany státu. Chceme ale miliony pracujících po celém světě odloučit od reformistických vůdců, které stále považují za své předáky. Apelujeme na reformisty, aby jednali v zájmu dělnické třídy a odtrhli se od kapitalistů, zároveň budujeme vlastní revoluční hnutí jako reakci na neblahý vliv reformistů.

REVO proti stalinismu

REVO bojuje za pád kapitalismu. Ale to není konečným cílem boje. Chceme být svobodní – chceme beztřídní společnost bez privilegií a útlaku. Ruská revoluce v roce 1917 představovala do té doby největší vítězství dělnické třídy. Třída pracujících zničila kapitalismus a vložila moc do rukou vlastních demokratických rad zástupců – sovětů.

Avšak revoluce zdegenerovala – obrátila se nazpět a nakonec se úplně rozpadla. Musíme si z ní vzít poučení pro příště a vyvarovat se chyb.

REVO vyhlašuje neúprosné nepřátelství stalinské byrokracii, která se chopila moci v SSSR a ovládla všechny „socialistické“ státy, které byly zřízeny podle stalinského modelu – včetně Číny, států východní Evropy, Kuby, Severní Koreji a Vietnamu.

* Pryč se všemi privilegii. Všichni funkcionáři na pracovištích nesmějí vydělávat víc, než je průměrný příjem těch, které reprezentují.

* Pryč s byrokracií. Rotaci na všech oficiálních úřednických postech.

* Za skutečnou moc rad pracujících. Moc musejí mít skutečně demokratické dělnické rady s kdykoli odvolatelnými zástupci volenými na pracovištích a na bydlištích, bez jakýchkoli přednostních výhod.

* Za právo pracujících zformovat svoji vlastní milici s volenými důstojníky, aby chránila revoluci

* Veškeré hospodářské plánování pod dohled samotných pracujících, ne pod kontrolu byrokratů centrálního aparátu

* Mezinárodní boj za socialismus v každé zemi je jedinou cestou jak zrušit kapitalismus

Stalinisti okrádali dělnickou třídu, zatímco si stavěli velké domy, měli obchody s luxusním zbožím, kupovali si drahá auta a bránili se demokratické kontrole ze strany dělnické třídy. Obnovili zákony utlačující ženy, homosexuály a národnostní menšiny. Rozbili všechny nezávislé organizace dělnické třídy.

V dnes zbývajících stalinistických státech, na Kubě a v Severní Koreji, REVO požaduje:

* Plné právo pracujících utvořit si vlastní politické strany a odbory

* Svobodu projevu

* Volební právo

* Zrovnoprávnění žen

* Odstranění všech zákonů proti homosexualitě

* Právo všech národů na rozhodování o vlastní existenci, včetně práva na odtržení se od stalinského státu, budou-li si to přát

Stalinský státní aparát zablokoval cestu k socialismu. Aby byla tato cesta znovu otevřena a sami pracující měli politickou moc, musí být rozbita stalinistická tajná policie, policejní aparát, byrokracie a pravidelná armáda.

* Za rozbití stalinského státního aparátu revolucí pracujících. Všechnu moc radám pracujících

Stalinistické státy nebyly socialistické. Ale nebyly ani kapitalistické. Byly to dělnické státy, ve kterých byrokrati zablokovali přechod k beztřídní socialistické společnosti a nasměrovali je zpět ke kapitalismu. Nyní tuto úlohu dokončují a snaží se znovu zavést kapitalistické vykořisťování.

REVO brání na stalinských státech to, co ještě zbylo z výsledků Ruské revoluce:

* Ne! znovunastolení kapitalistického systému trhu!

* Konec imperialistické blokády Kuby!

* Zabránění všech pokusů jak znovuzavést na Kubě a Severní Koreji kapitalistický systém, ať už vpádem vojsk ze strany imperialistických států nebo tržními reformami ze strany stalinské byrokracie. Aby se předešlo úplné restauraci kapitalismu, musí revoluce pracujících vybojovat konec stalinistické vlády.

Anarchismus

Nedávno v bojích proti kapitalismu sehrály anarchistické skupiny významnou roli. Mnoho anarchistů sdílí úsilí REVO o rozbití kapitalistického státu a vytvoření svobodného světa bez třídních rozdílů, soukromého vlastnictví a útlaku. Budeme s anarchisty spolupracovat tam, kde sdílíme společné cíle.

Anarchisté a socialisté se liší následujícím způsobem:

Anarchisté odmítají nutnost existence státu v jakékoli podobě. REVO sdílí tento cíl, společnost bez státní moci proti lidu. Vidíme ale nutnost toho, aby dělnická třída vybudovala nejprve svou vlastní revoluční republiku. Ta musí spočívat na demokratických radách pracujících, které převedou moc a vlastnictví kapitalistů na celou společnost – zabrání kapitalistům, aby je získali nazpět. Anarchisté odmítají myšlenku, že tento dělnický stát bude jen dočasnou, přechodnou fází k beztřídní a bezstátní společnosti.

Anarchisté odmítají nutnost politické strany, která podle nich vždy vyústí v nové elitářské vedení společnosti. REVO chce vybudovat mezinárodní politickou stranu nového typu s co největší vnitřní demokracií, aby se zabránilo její byrokratizaci. Tato strana musí sdružovat ty části dělnické třídy, které podporují revoluční myšlenky, musí bojovat za rozšíření podpory pro revoluci uvnitř dělnické třídy a pomáhat organizovat boj za socialismus. Bez toho nelze porazit reformismus po celém světě.

Anarchismus nedokáže pochopit roli revoluční strany. Jestliže je revoluční strana popisována jako strana avantgardy, znamená to poskytování vedení dělnické třídě, ne vnucování vůle úzké elity většině. Ve skutečnosti může revoluční strana uspět jen s podporou mas.

Některé anarchistické skupiny přehnaně zdůrazňují taktiku přímé akce malých a často dezorganizovaných skupin lidí – a podceňují nebo přímo odmítají masovou akci a práci uvnitř odborů a masových dělnických organizací, čímž přenechávají u vesla reformistické vůdce.

Důslední anarchisté odmítají boj za reformy jako zdanění bohatých, znárodnění průmyslu, obranu demokratických práv nebo podporu národně osvobozeneckých bojů, např. Intifády v Palestině. Věří totiž, že to posiluje legitimitu státu. Tento přístup ale nebere v úvahu každodenní praktické potřeby pracujících a opět odtrhává anarchisty od masového boje dělnické třídy.

Proti myšlence dělnického státu staví někteří anarchisté myšlenku federalismu. To je chabá a problémová myšlenka. Bez souhlasu oddělených kolektivů následovat rozhodnutí může menšina vydírat většinu. To by bylo zničující nejen v situaci hrozby kontrarevoluce, ale také co se týče účinné organizace výroby zboží. Federalismus je utopické řešení naprosto skutečného problému, jak se organizovat od malých výborů pro akci až po společnost jako celek.

REVO si uvědomuje politická omezení anarchismu. Jejich odmítání převzetí státní moci, jak se konkrétně ukázalo ve Španělské revoluci, zajišťuje porážku pracujících. Mocenské vakuum, které se otevírá během revolučního období, bude zaplněno reformisty a reakcionáři, pokud revolucionáři nedobudou politickou moc.

Revoluční mládežnické hnutí a revoluční internacionála

REVO chce vybudovat mezinárodní revolučního hnutí mládeže.

To musí disponovat úplnou organizační a politickou nezávislostí a musí samo rozhodovat o svých vlastních aktivitách a své politice.

Hnutí musí být otevřeno všem mladým lidem, kteří chtějí bojovat proti kapitalismu.

REVO určuje svou politiku na demokratických setkáních členů jednotlivých zemí stejně jako mezinárodních setkáních delegátů, které se budou konat tak pravidelně, jak to jen bude možné.

REVO akceptuje fakt, že mládež sama o sobě nemá moc zničit kapitalismus. K tomu je klíčem dělnická třída. Proto podporujeme úsilí o vytvoření nové masové strany pracujících, která bude otevřeně bojovat za program revoluce a socialismu.

Tyto strany se za každých okolností musí vyvarovat toho, aby se staly nástroji nové privilegované elity, jak tomu je u reformistických a stalinistických stran. Proto musejí mít co nejúplnější vnitřní demokracii. Všichni členové musejí hlasovat a rozhodovat o politice strany. Kritika a opozice musí být právem každého člena. Musí existovat právo na organizování se uvnitř strany za změnu jejích názorů a rozhodnutí.
Bez toho je demokracie beze smyslu.

Ale revoluční hnutí nemůže být pouhou tlachárnou. Jakmile demokratickým hlasováním padlo rozhodnutí, členové strany by jej měli provést. Jinak se ničeho účinného nedosáhne.

Stejně tak nová strana nemůže být národně ohraničenou formací. Není možná žádná národní cesta k socialismu. Celá idea „socialismu v jedné zemi“ je reakční. Úspěšná revoluce se z jedné země musí rychle šířit dál. Pokud se tak nestane, bude buď poražena imperialistickým útokem nebo shnije zevnitř jako Stalinův SSSR.

Proto navrhujeme výstavbu nové dělnické internacionály na základě revolučního programu. Taková organizace může sjednotit revoluční část dělnické třídy, vybudovat její vliv a dopad v boji a razit cestu k velkým revolučním vítězství v boji proti globálnímu kapitalismu.

Cesta k revoluci

Znovu a znovu vzplál odpor proti kapitalismu a přes překážky v jeho cestě se rozvinul v revoluci.

Revoluce propukají, když vládci společnosti nemohou najít cestu vpřed a masy lidí už nemohou žít postaru. V revoluční situaci vycházejí do ulic miliony lidí, zastavují práci a svrhávají vlády kapitalistů přímou akcí.

Ne všechny revoluce ale končí úspěchem pro pracující a chudé. Revoluce může svrhnout vládu, ale ponechat kapitalistický systém netknutý. V minulém století takto skončila většina revolucí, daly tak kapitalistům čas na to, aby se přeskupili a obnovili svou vládu.

Nejúspěšnější revoluce byla v Rusku v roce 1917, protože se pracující a rolníci nezastavili u polovičatých opatření. Byly vytvořeny demokratické rady dělníků, rolníků a vojáků a převzaly moc; milice pracujících nahradila kapitalistickou policii. Ačkoliv se revoluce nedokázala rozšířit a byla svržena stalinismem, její první roky byly nadějí pro celé lidstvo.

Revo bojuje za vytvoření alternativních center moci jakožto zárodků budoucí socialistické republiky. V každé stávce, masovém hnutí a akci pracujících bojujeme za vytvoření demokratických rad delegátů pracujících a chudých. Tyto dělnické rady se musí stát vládnoucí silou ve společnosti.

Revo jako skupina neprovozuje taktiku malých skupin zapojených do ničení majetku. Místo toho podporujeme masovou sebeobranu za zastavení policejních útoků a zastavení summitů hlavních kapitalistických institucí.

V každé konfrontaci s kapitalistickou policií a armádou bojujeme za organizovanou sebeobranu mas. Tyto iniciativy mohou tvořit zárodky dělnických obranných skupin a milice na zastavení policejních represí a vražd, svrhnout stát a zabránit kapitalistům znovu se chopit moci vojenským pučem.

Tímto způsobem REVO vede všude kampaň za vybudování alternativní moci k té kapitalistické, spojuje boje dneška s revolucí zítřka.

Po 300 let ruinuje kapitalismus životy miliónů lidí. Ohrožoval nás atomovým holocaustem a totální ekologickou katastrofou. Přinesl lidstvu koncentračními tábory, genocidy, bombardování a etnické čistky. Zmrzačil podobu lidské kultury na dolar, cent a nejlacinější kýč.

Generace za generací mu vzdorovaly, bojovaly s ním a dávaly v sázku svoje jistoty i život, aby mu zabránily ničit lidské životy. Dosud toho nedosáhlo, ale neztroskotalo. Boj ještě není u konce. Z jejich obětí a odvahy si bereme inspiraci, neocenitelné poučení a odvahu, které potřebujeme, abychom boj dokončili.

Protože je kapitalismus globální, musí být globální i revoluce. Mladí pracující, studenti, nezaměstnaní všech zemí – spojte se! Máme budoucnost, kterou můžeme mít ve svých rukou – svět beze strachu a nový život pro celé lidstvo.

Jediným řešením je REVOLUCE!Leave a Reply