2003-08-10


This manifesto was adopted at REVOCAMP 2003 in Prague and ammended at REVOCAMPs 2004 and 2007.

Vad vi står för

Vårt mål är revolutionen. REVOLUTION är en internationell, revolutionär, socialistisk ungdomsrörelse.

Vårt mål är att avskaffa den globala kapitalismen genom en revolution ledd av arbetarklassen, och ersätta detta system med ett globalt kommunistiskt samhälle, baserat på produktion efter behov, inte för profit.

Vi vill skapa en demokratiskt planerad, global ekonomi och genom detta också skapa en värld utan klasser, nationsgränser, privategendom, exploatering, förtryck och krig.

Kapitalismen måste avskaffas

Den globala kapitalismen är ett system baserat på att en minoritetsklass, en liten grupp utsugare, har äganderätten till världens rikedomar. Produktion sker för att skänka profit åt ett fåtal miljardärer, inte för behoven hos majoriteten av de sex miljarder människor som lever på jorden.

Under det kapitalistiska systemet är världen indelad i nationalstater styrda av kapitalistiska politiker och manipulerade av gigantiska multinationella företag beskyddade av organisationer som Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella Valutafonden (IMF) osv. Nationalstaterna tävlar ekonomiskt, politiskt och militärt om tillgången till naturresurser, territorium och rikedom, eller så skapar de strategiska allianser där de har gemensamma intressen.

Alla grundproblem i världen – fattigdom, exploatering, tredje världens underutveckling, ekonomiska svackor, krig, miljökatastrofer, rasism, förtrycket av kvinnor och ungdomar – bottnar i och upprätthålls av kapitalismen. Därför måste den avskaffas.

En revolutionär ungdomsrörelse

Överallt i världen ställer sig ungdomen i fronten för motståndet. I massupproret i Argentina konfronterade ungdomar polisen på gatorna och tvingade president De la Rua från makten. På gatorna i Seattle, Quebec, Genua och Göteborg var det unga människor som hjältemodigt blockerade kapitalisternas möten och kämpade mot polisens attacker mot demonstrationerna. På Västbanken och i Gazaremsan har palestinsk ungdom visat otroligt mod och gjort motstånd mot den ockuperande israeliska arméns pansarvagnar och trupper.

Unga människor är på ett naturligt sätt mer radikala och självuppoffrande än andra delar av befolkningen. Ungdomar av idag är förtryckta och hunsade i hemmet, nekade demokratiska rättigheter i skolan, i vissa fall ivägskickade för att dö i kapitalistiska krig, nekade att rösta i allmänna val, utsatta för orättvisa specialregler och trakasserade av polisen. Det är uppenbart att man som ungdom har mycket att vinna på att vara radikal. Ungdomar har dessutom inte lidit samma förluster som äldre generationer, har mindre att förlora och uppvisar överallt stora förråd av idealism. Ungdomar har en stor längtan efter en värld fri från fattigdom och förtryck.

Vi unga behöver en egen organisation – en organisation som tillhör oss själva och som inte kontrolleras av något ”moderparti” eller annan rörelse. Vi behöver klara av saker själva. Endast på detta sätt – genom att ta egna initiativ, lära av våra egna misstag och utveckla våra egna sätt att arbeta för saker – kommer vi att kunna skapa en stor rörelse som vågar och kan ta en revolutionär kamp.

REVOLUTION kämpar mot alla kapitalismens brott. Vi arbetar tillsammans med andra progressiva rörelser när vi har gemensamma mål.

REVOLUTION är dock mer än bara en aktivistgrupp. Vi gör också motstånd mot kapitalisternas propagandakrig. Vi kämpar för att övertyga arbetarungdomen och studenter om att kapitalismen inte är odödlig, att världen är redo för en grundläggande förändring och att ett nytt, kommunistiskt samhälle inte är en dröm utan tvärtom möjligt och nödvändigt.

Revolution, inte reformism

Kapitalismen kan helt enkelt inte reformeras till att bli ett bättre system. Den måste avskaffas genom massornas revolutionära agerande.

Det finns ingen parlamentarisk väg till socialismen. Till och med de mest ”demokratiska” kapitalistiska länderna lämnar militärmakten i händerna på generaler och polischefer som inte är demokratiskt valda, den ekonomiska makten till företagsledningar som inte heller är demokratiskt valda och den politiska makten i händerna på lobbyister och politiska tjänstemän som agerar i skymundan. Även där val hålls – och i många kapitalistiska länder hålls inga val överhuvud taget – lämnas folket utan kontroll över de politiker som ska representera dem och utan egentlig makt över sin vardag.

REVOLUTION kämpar för att de kapitalistiska staterna ska krossas genom kamp från arbetarklassen och fattiga människor i allmänhet. Militans kommer att krävas för att krossa kapitalismens verkliga centrum – arméerna, polisstyrkorna och underrättelsetjänsterna.

I deras ställe vill vi ha en global federation av socialistiska republiker baserade på arbetardemokrati. Det innebär att samhället styrs av arbetarråd och arbetarklassens försvarsorganisationer. Dessa organisationer består i sin tur av valda delegater från arbetsplatser och bostadsområden och drar in arbetslösa, fattiga på landsbygden och i storstäderna, kvinnor samt ungdomen i beslutsprocesserna. Alla delegater ska kunna återkallas när som helst av dem som valde dem, så att de verkligen ger uttryck för folkflertalets intressen. För att bekämpa karriärism betalas alla delegater endast medelinkomsten hos de människor de representerar. För att undvika korruption och byråkrati roteras officiella poster.

Globalisering underifrån

Kapitalismens globalisering har skapat vetenskap och teknik som är kraftfull nog att erbjuda föda, kläder, bostäder, utbildning och omsorg åt alla människor i hela världen. Ändå innebär den privata äganderätten att en handfull personer är extremt rika medan hundratals miljoner andra är fast i fattigdom.

Kapitalismens globalisering har genomdrivits genom att starka nationer har erövrat svagare. För att göra detta har de imperialistiska blocken använt olika vapen, från orättvisa handelsvillkor och lånefällor till B52:or och klusterbomber.

REVOLUTION bekämpar kapitalismens globalisering genom att förespråka den revolutionära kampens globalisering.

Detta betyder:

* Vi stöder alla uppror mot kapitalismen, som den argentinska arbetarklassens uppror mot hunger och skuldfällor.

* Vi kräver upphävandet av de gigantiska skulder som fattiga länder har till de imperialistiska blockens finansiella institutioner.

* Vi kräver upplösandet av Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken och Världshandelsorganisationen. Vi stödjer internationella mobiliseringar för att blockera dessa organisationers möten, som dem vi såg i Seattle, Prag, Quebec, Göteborg och Genua.

* Vi stödjer upprättandet av en global arbetarskyddslag som gör slut på barnarbetet, sätter gränser för arbetsveckans längd, bestämmer en minimilön som avgörs av arbetarna i varje land och stadgar rätten för alla arbetare att organisera sig fackligt.

* Vi motsätter oss ”kriget mot terrorismen”, som egentligen är en ursäkt för att USA och dess allierade ska få föra krig för att ta kontrollen över världens naturresurser och marknader.

* Vi förespråkar den bästa formen för arbetarklassens internationella organisering: Internationella allianser av militanta fackföreningskämpar, en världsomfattande revolutionär ungdomsrörelse, en global koalition av arbetarkvinnors organisationer och en ny arbetarinternational för att kämpa för världssocialism.

Tredje världen

Det moderna imperiet USA är annorlunda jämfört med gamla tiders imperier. Till skillnad från de kolonialistiska imperierna från 1800-talet och första hälften av 1900- har inte USA som huvudstrategi att styra andra länder direkt. Nästan alla gamla kolonier är politiskt självständiga, med egna flaggor och regeringar. Men under självstyrets förklädnad fortsätter de vara djupt underordnade. De är halvkoloniala.

”Första världen” består av avancerade kapitalistiska stater och deras multinationella företag som suger ut den halvkoloniala tredje världen. Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken sätter tredje världen på ransoner. De ger lån åt desperata länder i tredje världen, för att sedan använda dessa för att tvinga fram privatiseringar och nedskärningar i de redan fattiga nationerna. De inhämtar miljarder i ränta och ”återbetalningar” till de imperialistiska blocken från de skuldtyngda länderna i Afrika, Sydostasien och Latinamerika.

Världshandelsorganisationen (WTO) anpassar internationella handelsregler så att de gynnar rika länder, inte fattiga. Multinationella företag från väst betalar arbetare i tredje världen löner som bara är några procent av vad en likvärdig arbetare i de imperialistiska blocken skulle få och maximerar utsugningen i utsvettningsfabriker, där arbetarnas mest grundläggande rättigheter förnekas.

REVOLUTION:s åsikter angående tredje världen:

* Avskaffa de lån länderna i tredje världen har till de imperialistiska blockens finansiella organisationer och banker.

* Avskaffa Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken och Världshandelsorganisationen (WTO).

* Tredje världens länder: Vägra betala! Skuldtyngda länder i tredje världen borde vägra betala tillbaka de orättfärdiga skulderna och ställa in alla planerade avbetalningar.

* Förstatliga de multinationella företagen och bankerna under arbetarkontroll, utan ett öre i ersättning till de tidigare ägarna.

* Stoppa utsvettningsfabrikerna. Förbjud barnarbetet. Låt arbetarna själva bestämma över lagar om minimilön, maximal arbetstid och arbetsförhållanden.

* Förstatliga jorden – organisera jordbruket under fattigböndernas och bondekollektivens kontroll!

* De imperialistiska blocken måste ersätta tredje världen genom ett massivt akutprogram för att rekonstruera de fattiga ländernas ekonomi och skapa en hållbar utveckling.

* Ned med militärdiktaturer och repressiva regimer. Rösträtt åt alla som är gamla nog att arbeta.

* Yttrandefrihet på alla plan. För rätten att organisera fackförbund och politisk opposition.

* Avskaffa arbetslösheten. Dela upp det arbete som behöver utföras mellan alla arbetsföra.

Kapitalisterna i de halvkoloniala länderna är för svaga, korrupta och bundna till de imperialistiska blocken för att kunna leda sina respektive länders befrielsekamp från imperialismen. Den antiimperialistiska revolutionen kan enbart segra om den görs till en socialistisk revolution under arbetarklassens och fattigböndernas ledning.

Ned med ”kriget mot terrorismen”!

Terrordåden den 11 september blev en ursäkt för USA att iscensätta ”kriget mot terrorismen”. Denna imperialistiska kampanj har redan skördat fler civila offer än de som dog i angreppen på World Trade Center. I verkligheten innebär ”kriget mot terrorismen” fortsättningen på globaliseringen med militära medel.

Precis som kapitalismen kräver rätten att exploatera människor överallt i hela världen, kräver USA nu rätten att ta till militära aktioner överallt, mot vem som helst som de definierar som ”terrorist”, inklusive självständiga regeringar i varje land där USA så vill.

Den globala militära offensiv vi sett de senaste åren bevisar en gång för alla att imperialismen inte är något som tillhör det förflutna, utan att den i själva verket är den globala kapitalismens grund idag.

REVOLUTION motsätter sig USA:s, Storbritanniens och alla andra imperialistiska makters krig.

Vi kämpar för att skapa den största möjliga motståndsrörelsen mot de imperialistiska makternas krig. Vi vill i denna kamp speciellt rikta oss till arbetarklassen, kvinnorna och ungdomen. Arbetarklassen har inget intresse av seger för någon av de imperialistiska makterna. Vi motsätter oss varje öre, varje man till ”kriget mot terrorismen” och till alla imperialistiska aggressioner. Vi motsätter oss kapitalismens rätt att ha arméer, istället bör folket självt organisera sitt försvar. Vi kämpar för soldaternas fulla demokratiska rättigheter – inklusive rätten att välja sina egna överordnade och hålla dem ansvariga för sina handlingar. Vi kräver att USA:s, Storbritanniens och NATO:s trupper omedelbart avslutar sin närvaro över hela världen, t.ex. i Centralasien och i Mellanöstern.

REVOLUTION stöder halvkoloniala länders rätt att försvara sig mot imperialistiska attacker. Till och med i länder där reaktionära regimer styr stödjer vi folkets rätt att försvara sig mot imperialismen, och solidariserar oss med deras kamp. Länder där kapitalismen har avskaffats, som Kuba, har rätt att försvara sig mot imperialismens attacker och REVOLUTION stöder dem i detta. En seger över imperialismen innebär att motståndet mot kapitalism och USA-dominans stärks över hela världen och kommer påskynda den dag då även de reaktionära regimerna i tredje världen faller.

Hundratals, kanske tusentals personer, har arresterats i namn av ”kriget mot terrorismen”. REVOLUTION anser att dessa summariska arresteringar är orättfärdiga och rasistiska och kräver frigivandet av alla sådana fångar, till exempel de som hålls på Guántanamo Bay. För det officiella erkännandet av de tusentals som sitter fängslade, i otaliga kända som hemliga fängelser runt om i världen, som fångar till USA med bundsförvanter – fångar som skall ha fullständiga legala rättigheter.

REVOLUTION kämpar mot alla rasistiska lagar och attacker på medborgerliga rättigheter som utförs i namn av ”kriget mot terrorismen”. Attacker mot just medborgerliga rättigheter kommer att kunna användas mot alla antikapitalistiska aktiviteter i framtiden.

Återta makten över miljön

Jorden och miljön är hotad som aldrig förr. Skogar, marker och floder förstörs av utsläpp och kemikalier och luften vi andas blir mer förorenad för var dag som går.

Kapitalismen har inget intresse av att sätta miljön i första rummet. Kapitalisterna behöver allt större profiter i kampen om ekonomiskt världsherravälde och därför används naturresurser utan hänsyn till människornas faktiska behov, och utan långsiktigare tankar på effekter i framtiden.

Kapitalister motsätter sig resurssparande åtgärder, föroreningskontroller och återvinning, eftersom man ofta anser detta vara ”för dyrt”. Det är helt enkelt billigare att pumpa ut skräp i miljön än att faktiskt ta ansvar för de skador man åsamkar omgivningen.

Den globala uppvärmningen

Det är uppenbart att jordens temperatur förändras på grund av människans påverkan snarare än av ”naturliga orsaker”. Den globala uppvärmningen beror på utsläpp av bl.a. klorgaser, metangaser och koldioxid. Huvudorsakerna till gasutsläppen är förbränningen av fossila bränslen och skogsavverkning. Bara under de senaste hundra åren har världstemperaturen stigit 0.5 grader, och om ingenting görs beräknas ännu en höjning på ca 1–5 grader under det kommande seklet. Som jämförelse kan nämnas att temperaturen stigit cirka 5 grader globalt sedan den senaste istiden, som var för mellan 5000 och 15000 år sedan.

En kraftig temperaturförändring kan få allvarliga konsekvenser. Vädret kommer att förändras, vilket kan leda till översvämningar och torka av en aldrig tidigare skådad omfattning. Ismassorna i nord och syd kommer att smälta och havsnivåerna kommer att stiga.

USA under George W. Bush blockerar och saboterar internationella överenskommelser som utformats för att begränsa växthuseffektens skadeverkningar. Detta gör man för att Bush-etablissemanget sätter intressena hos oljejättar som Exxon före de konsekvenser världens folk sedan får genomlida.

För att försvara miljön och återta makten över vår natur, kräver REVOLUTION:

* En planerad övergång från fossila bränslen till andra, mer stabila och miljövänliga metoder för energiframställning.

* Stora investeringskampanjer i alternativa energikällor som vind-, vatten- och solkraft

* En global kampanj för att säkra skogarnas återväxt.

* Hård kontroll och strängare straff för att hindra företagens miljöförstöring.

* Konfiskering de stora oljeföretagens makt och egendom.

* En kraftig utveckling av kollektivtrafiken för att bekämpa de stora utsläpp som den utbredda privatbilismen orsakar.

* Avgiftsfri kollektivtrafik som bekostas genom beskattning av de rika.

Kärnkraften

Energiproduktion genom användning av kärnkraft kan leda till katastrofer av oerhörd vidd. Om kärnkraften kontrolleras av kapitalismen ökar risken för en katastrof, eftersom kapitalistbossarna sätter profiten framför säkerheten och till och med ignorerar grundläggande säkerhetsföreskrifter.

Arbetarna själva måste vara de som har det slutliga avgörandet över om ett kärnkraftverk är säkert. Om arbetarna anser att driften är osäker måste kärnkraftverket stängas omedelbart.

REVOLUTION stödjer avvecklandet av kärnkraften och andra farliga energikällor, till förmån för förnyelsebara och miljövänliga alternativ.

REVOLUTION i skolan

Utbildning är en rättighet och all utbildning ska vara gratis och öppen för alla på lika villkor. Utbildningssystemet ska bekostas genom progressiva skatter som beskattar de rika högst och tar tillbaka de oförtjänta förmögenheter som de skaffat sig genom att suga ut världens fattiga. REVOLUTION kämpar för upprättandet av arbetarråd som demokratiska organ för arbetarklassens makt. I skolor, högskolor och universitet kämpar vi för att elever, föräldrar och arbetarråd ska planera administrationen av undervisningen och utbildningen.

* Vi motsätter oss alla privata och avgiftsbelagda alternativ inom utbildningsväsendet.

* Vi avvisar företagens rätt att blanda sig i undervisningen eller skolvärlden på något sätt.

* Vi motsätter oss religiösa skolor och könssegregering i utbildningen. Vi vägrar erkänna någon form av diskriminering i skolan.

* Vi bekämpar alla inskränkningar av elevers klädval, livsstil, och uttrycksformer. Vi kräver elevernas rätt att studera, diskutera och organisera sig politiskt inom skolor och högskolor.

* Avskaffa studieskulderna.

* Alla studenter ska ha rätt till ekonomiskt stöd från sexton års ålder.

* Skolor, högskolor och universitet ska styras av demokratiskt valda kommittéer som består av elever, lärare och andra skolanställda.

* För oberoende elevfack där alla förtroendevalda utses av eleverna själva och av dem kan hållas ansvariga för sitt handlande.

REVOLUTION på jobbet

Kapitalisterna hävdar att deras system innebär frihet för alla över hela världen. Men överallt i världen tar den påstådda ”friheten” slut vid ingången till fabrikerna och arbetsplatserna.

När samhällsekonomin går bakåt, försöker arbetsköparna få arbetarna att betala krisen. Detta gör man genom att tvinga igenom lönesänkningar, avskedanden, längre arbetstider, färre raster och inskränkningar av fackliga rättigheter. I globaliseringens era hotar också kapitalisterna med att flytta produktionen utomlands så fort de inte får igenom sin vilja eller om arbetarna ställer alltför långtgående krav.

REVOLUTION stödjer alla åtgärder som förbättrar arbetarnas ställning på arbetsmarknaden. Vi försöker sammanbinda all motståndskamp som arbetarklassen för till en rörelse som på allvar kan bekämpa kapitalismens löneslaveri och exploatering.

Det är ologiskt och orättvist att vissa människor tvingas arbeta 14 timmar om dagen medan andra går sysslolösa. Arbetarklassen måste besluta över vad som behöver produceras och sedan hur man ska dela upp produktionen bland de arbetsföra. REVOLUTION stödjer alla krav på att minska arbetsveckan utan lönesänkning, till 35 timmar, 30 timmar, 20 timmar osv.

* Lika lön för lika arbete, utan hänsyn till ålder, kön, nationalitet eller etnicitet.

* Minimilönen ska beslutas av arbetarna själva i varje land.

* Arbetslöshetsersättningen ska ligga på samma nivå som din tidigare lön eller på minimilönens nivå, beroende på vad som är högst.

* Lönerna måste öka med en procent för varje procent som levnadsomkostnaderna ökar med. Vi ska inte behöva betala för kapitalisternas prishöjningar.

För att avskaffa arbetslösheten kräver REVOLUTION:

* Massiva statliga investeringar för att skapa nya jobb i byggandet av bostäder, sjukhus, skolor, sanitets- och transportsystem och annat som samhället behöver. Investeringarna bekostas genom beskattning av de rika.

* Dela allt arbete som behöver utföras mellan alla arbetsföra – utan lönesänkningar.

För att bekämpa de rika företagens makt över ekonomin och för att sätta stopp för det kaos som den så kallade ”fria marknaden” innebär kräver REVOLUTION:

* Öppna redovisningarna och revisionerna hos alla företag för inspektering av de anställda.

* Förstatliga alla storföretag och multinationella företag utan kompensation.

•Förstatliga alla företag som går i konkurs, som betalar sämre än minimilönen eller som annonserar varsel av arbetsstyrkan.

* Förstatliga bankerna, försäkringsbolagen och finanshusen.

* Alla statliga industrier och institutioner ska stå under demokratisk kontroll av arbetarna själva.

* Ingen kompensation åt de tidigare ägarna av förstatligad egendom.

Stärk fackens makt

Fackföreningarna är arbetarklassens grundläggande organ för självförsvar mot kapitalismen. REVOLUTION stödjer facklig organisering för att utöka arbetarklassens makt.

* Avskaffa alla antifackliga lagar

* För den lagliga rätten att strejka och organisera sig fackligt.

* Alla arbetsköpare ska erkänna facket.

Fackföreningspamparna idag får mycket högre löner än de medlemmar de är valda att representera. De är bundna till kapitalismen genom en evig cykel av kompromisser och förhandlingar. Deras funktion är ofta att sälja ut arbetarna för att få igenom avtal med kapitalisterna.

REVOLUTION uppmanar arbetare att kämpa med fackföreningsledningen när det är möjligt, och mot den när det är nödvändigt.

* Använd strejkvapnet mot arbetsköparnas försämringar av löner och arbetsförhållanden.

* Bryt bojorna – ockupera arbetsplatser som står inför nedläggning

* Fabriks- eller arbetsplatskommittéer ska kontrollera varje strejk eller annan aktion som genomförs av arbetarna.

* För arbetarnas egna organiserade försvar mot polisens eller strejkbrytarnas attacker.

* Alla fackföreningsledare ska ha en lön som motsvarar medellönen hos dem de representerar.

* Ledarna ska regelbundet väljas av sina medlemmar och de ska kunna återkallas när som helst.

* För internationella kommittéer som består av representanter för arbetarna för att koordinera aktioner mot multinationella företag.

* Solidariteten är vår styrka! Agera tillsammans med andra arbetare och koppla ihop kampen för våra krav.

* När kapitalisterna attackerar arbetarklassen i dess helhet kämpar vi för generalstrejken. Genom den kan vi hindra dem redan i startgroparna och visa vilken makt arbetarklassen har i samhället.

REVOLUTION:s mål är ett klasslöst samhälle utan löneslaveri.

Rasism, invandring och flyktingar

I Under kolonialismens tid rättfärdigade man plundrandet av hela kontinenter med rasbiologiska teorier där den ”vita rasen” sågs som biologiskt överlägsen befolkningarna i Afrika, Asien och Latinamerika. Dagens rasism fokuserar istället på kulturella olikheter, och man försöker på olika sätt hävda hur kvinnofientliga, odemokratiska och vidskepliga andra kulturer är, och i kontrast mot detta ställs den överlägsna västerländska kulturen. Trots dess olika ansikten är rasismen nu som då ett vapen för kapitalisterna. Den används för att rättfärdiga tredje världens fortsatta ekonomiska beroendesituation, bygga en mur kring de mest utvecklade länderna och hindra arbetare från Afrika, Asien och Östeuropa att söka jobb och bostad i de imperialistiska blocken, ursäkta sämre arbetsförhållanden för färgade arbetare och för att splittra arbetarklassen efter kriterier som etnicitet och nationalitet.

REVOLUTION kämpar för:

* Avskaffa alla restriktioner för invandring.

* Stäng alla interneringsläger för asylsökande och flyktingar.

* Lika rätt till medborgarskap för alla, oavsett folkgrupp, nationalitet eller ursprungsland.

* Avskaffa alla rasistiska lagar.

* Lika lön och arbetsförhållanden för alla arbetare.

* Rätten för alla färgade och etniska minoriteter till självförsvar mot rasistiska attacker.

* Direkt aktion som ett medel för arbetarklassen att skingra rasistiska och fascistiska terrorgrupper.

* Konfrontera alla tecken på rasism i utbildningen, media, på arbetsplatsen och i offentlig verksamhet.

* Rätten för etniska minoriteter att organisera sig separat inom arbetarrörelsen för att kunna avslöja och konfrontera rasism och diskriminering internt.

* En etnicitetsöverskridande, internationell rörelse bestående av arbetarklassen och övriga förtryckta, förenade mot den globala kapitalismen.

* Etniska minoriteters rätt att organisera sig inom arbetarklassens organisationer.

* Rätt till anständigt boende för alla invandrare.

Krossa fascismen!

Fascismen är den mest brutala och extrema formen av kapitalistiskt förtryck och används som en sista utväg när kapitalismen är i kris. Fascistiska demagoger blandar lögner med socialistisk retorik för att få medelklassungdomar och arbetare att på så sätt vända ögonen bort från klasskampen. Fascismens slutgiltiga mål är att krossa arbetarklassens enhet genom terror och genom ideologier som är rasistiska, homofobiska, sexistiska och antidemokratiska.

Fascister har inte någonsin eller någonstans rätt att tala eller ta plats på den offentliga arenan. Arbetarklassen och radikala ungdomar måste jaga fascisterna bort från gatorna, stoppa deras möten, blockera deras marscher och krossa deras infrastruktur.

Kampen mot fascismen kan inte begränsas till militanta smågrupper. Den måste inkludera stora grupper från arbetarklassen och ungdomen i antifascistiska kommittéer och grupper för direkt aktion. Kampen kan inte heller vara beroende av den kapitalistiska staten – kampen mot fascism och mot kapitalism går inte att separera.

* Ingen plattform åt fascismen.

* För direkt aktion från arbetarklassen och ungdomen för att stoppa fascistisk terror.

* För självförsvarsorganisationer och antifascistiska garden under kontroll av arbetarklassen och ungdomen.

* Driv ut de organiserade fascisterna ur arbetarrörelsen.

Mot nationalism och förtrycket av nationer

Arbetarklassen är internationell. Det finns ingen nationell lösning på de kriser som den globala kapitalismen ger upphov till. Genom att uppmana till nationellt hat och sprida myter om en nations överhöghet över en annan försöker kapitalisterna vända arbetarna i olika länder mot varandra.

REVOLUTION tar avstånd från nationalismen och kämpar för en internationell rörelse baserad på största möjliga solidaritet och enhet mellan arbetarklassen i olika länder.

Under den globala kapitalismen har vissa länder förtryckt andra länder och nekat dem deras grundläggande rättigheter. Hela nationer har exempelvis förnekats lika rättigheter på det egna territoriet (palestinierna), rätten att tala sitt eget språk (kurderna), rätten till nationellt självbestämmande (palestinierna, tjetjenerna, tamilerna). Andra länder har delats av kolonialmakter, som ger privilegier till vissa delar av befolkningen och stationerar trupper för att förhindra nationell enighet (Irland).

REVOLUTION stödjer alla nationers rätt till självbestämmande. Om en majoritet av befolkningen i en nation kräver oberoende, stödjer vi dem. Det enda villkoret är att oberoendet inte får genomdrivas på bekostnad av rättigheter och friheter för andra nationer, arbetare eller etniska minoriteter.

Palestina

Genom grundandet av staten Israel diskriminerades palestiniernas rätt till arbete, bostäder, vatten, service, militärt försvar och deras medborgerliga rättigheter. REVOLUTION motsätter sig Israel och kräver:

* Ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken och Gazaremsan.

* En global blockad mot Israel för att tvinga dem att upphöra med repressionen mot palestinierna, avrättandet av palestinska ledare, användandet av bulldozers mot palestinska hem och erövrandet av palestinsk mark.

* Rätt att återvända till det territorium de kommer ifrån för de fem miljoner palestinier som drivits i flykt och avskaffandet av Israels rasistiska lag om rätten att återvända.

* En nedmontering av den israeliska staten av de proletära massorna i regionen, av judarna, muslimerna och de kristna. Istället måste ett socialistiskt sekulärt Palestina skapas där araber och judar kan leva tillsammans i rättvisa och jämlikhet.

Vi kräver också:

* Slut på förtrycket av kurderna i Turkiet, Irak, Syrien och Iran.

* Oberoende för Tjetjenien. Ryssland ut ur Tjetjenien.

* USA och dess allierade ut ur Afghanistan. Låt Afghanistans folk välja sin egen regering.

* Självbestämmande för tamilerna på Sri Lanka, för kurderna och för baskerna.

* Storbritannien ut ur Irland!

* Stoppa ockupationen av Irak!

Kvinnans frigörelse

Kvinnorna utgör en majoritet av befolkningen men är överallt utsatta för systematiskt förtryck och diskriminering. I många delar av världen förvisas kvinnan nästan uteslutande till hemmet. Kvinnor förnekas också grundläggande demokratiska och ekonomiska rättigheter, de tvingas utföra obetalt arbete i hemmet och utsätts för förtryck och våld av män.

Kvinnan möts dagligen av krav på hur hon ska se ut och agera. Det gör att många unga tjejer mår dåligt när de inte uppfyller normen. Många hamnar i ett självdestruktivt beteende, som självsvält eller att skära sig själv. Den kvinnliga normen innebär att tjejer inte vågar ta plats i samma utsträckning som killar.

Kvinnor bär också den dubbla bördan av att utföra både det klassiska lönearbetet och arbetet i hemmet. Kvinnliga arbetare betalas ofta sämre än manliga. I tredje världens utsvettningsfabriker är övergrepp mot kvinnor närmast en rutin – de nekas också mammaledighet och utsätts för förnedrande behandling av olika slag.

Endast när de ekonomiska fundament som männens överlägsenhet vilar på krossas kommer majoriteten av världens kvinnor att kunna frigöras från förtryck och diskriminering. Rötterna till kvinnoförtrycket ligger i det uråldriga klassamhället och de bibehålls och stärks av kapitalismen.

Bara ett socialistiskt samhälle – där produktion sker för mänsklighetens behov, inte för profit – kommer att kunna förmå hela samhället att ta på sig och dela det hemarbete som i huvudsak kvinnor utför idag.

I ett socialistiskt samhälle skulle barnomsorgen, matlagningen och tvätten planeras och skötas kollektivt. På så sätt skulle inte dessa grundläggande uppgifter behöva utföras åtskilt och om och om igen i miljontals hushåll. Demokratiskt styrda, påkostade kollektiva bekvämlighetsinrättningar för att sköta måltider, tvättning och barnomsorg kan bli tusenfalt bättre lösningar än de som dagens familjer använder sig av. Genom kollektiva lösningar kan den fattigdom och isolering, det förtryck som arbetarklassens kvinnor idag står ut med i hemmet ersättas av verklig valfrihet, av högre levnadsstandard och jämställdhet.

REVOLUTION reser följande krav:

* Mot kvinnoförtryck inom REVOLUTION och inom alla allianser och enhetsfronter som vi bildar med andra grupper.

* Mot samhällets idealpropaganda och objektifiering av kvinnan.

* För kvinnans rättigheter på alla plan. Kvinnan ska ha lika rösträtt, rätt till arbete och utbildning och obegränsade rättigheter till att delta i alla offentliga och sociala aktiviteter.

* För lika lön för lika arbete.

* För gratis barnomsorg dygnet runt, som bekostas genom att beskatta de rika.

* För rätten till preventivmedel på begäran.

* För rätten till abort på begäran.

* För rätten till en snabb skilsmässa med en rättvis ekonomisk överenskommelse om en partner så begär.

* För en massrörelse som består av arbetarklassens kvinnor, som kämpar sida vid sida med männen mot sexuell diskriminering och förtrycket av kvinnan.

* För kvinnors rätt att organisera sig separat inom arbetarklassens organisationer, ungdomsorganisationer, på skolor och arbetsplatser för att bättre föra kampen mot sexismen i samhället.

* För lokala aktioner för att försvara offer för våld i hemmet. Oavsett vad polisen och rättssystemet tycker måste dessa problem tas på allvar!

* Organisera självförsvar för kvinnor.

Frigörelse för sexuella minoriteter

Under kapitalismen, där kärnfamiljen definieras som norm för att säkra reproduktionen av arbetarklassen, ges förhållanden mellan personer av samma kön inte samma rättsliga status eller samhälleliga legitimitet som heterosexuella relationer. Bögar, lesbiska och transpersoner blir diskriminerade i skolan och på arbetsplatserna och får skulden för en påstådd ”moralisk dekadens i nationen”. På gatorna utsätts de för homofobiska övergrepp.

För unga bögar, lesbiska och transpersoner innebär skolgången ett möte med en evig diskriminering i klassrummet och på skolgården på grund av deras sexualitet. Homofobisk mobbning är vanlig i skolan, från verbala till rent fysiska övergrepp.

REVOLUTION kämpar för:

* Fullständig legalisering av sex mellan personer av samma kön.

* Att samma åldersgräns för sex ska gälla oavsett sexualitet.

* Att diskriminering på grund av sexualitet ska vara olaglig.

* Att sexualkunskapen i skolan ska presentera hetero- och homosexualitet som jämställda.

* Organisera självförsvar mot attacker på homosexuella.

* Att lagen inte ska göra skillnad på förhållanden mellan heterosexuella och samkönade personer.

* För sexuella minoriteters rätt att organisera sig separat inom arbetarklassens organisationer, ungdomsorganisationer, på skolor och arbetsplatser för att bättre föra kampen mot hetero-sexismen i samhället.

Sexuella rättigheter och sexuell frihet för unga

En värld som förnekar ungas sexualitet: Vi lever i ett samhälle som kriminaliserar och förbjuder oräkneliga former av sexuella aktiviteter, inklusive sex mellan unga människor där båda parter är införstådda med vad som sker. Att förbjuda ömsesidigt sex skyddar inte unga från övergrepp. En värld som förnekar ungas sexualitet är en värld som får offren att känna sig skyldiga. Istället bör man lära ungdomar i förväg vilka problem de kan stöta på och tala öppet om dem.

REVOLUTION kämpar för:

* Inga lagar mot ömsesidigt sex – ingen kriminalisering av omyndiga älskande.

* Hårda lagar mot våldtäkt och våld i hemmet.

* Förbättra sexualkunskapen.

* Gratis tillgång till bra boende för unga människor. Boendeformerna ska vara demokratiskt styrda och skötas av ungdomarna själva.

Kamp för rätten till nöjen

Sociala aktiviteter är viktigare för ungdomen än för någon annan grupp i samhället. Att få umgås är en nödvändig del av vår utveckling. Under kapitalismen är dock ungdomskulturerna förtryckta och exploaterade. Allt från icke-kommersiella musiker till stora, välkända band attackeras av högern. De påstår att ungdomsmusiken är omoralisk, medan företag samtidigt försöker göra profit på ungdomar genom att sno nya kulturer från oss och sälja tillbaka dem kommersiellt paketerade och till dyra priser. Vi tror att man för att kunna bygga en revolutionär ungdomsrörelse måste identifiera sig med och relatera sig till ungdomens populärkulturer.

”Kriget mot drogerna” är en bluff!

Illegalt bruk av droger är de facto en del av många ungdomskulturer. Vi tycker att det är upp till varje individ att välja om man vill ta droger eller inte, och att det är odemokratiskt om staten arresterar eller fängslar människor för att de gör det. Vi varken uppmanar eller avråder folk till drogbruk för tillfredställelse, men vi anser att aktivister skall vara klara i huvudet på alla politiska aktiviteter och möten. Vi behöver klara hjärnor för att bryta våra kedjor. Vi varnar dock ungdomar för de konsekvenser som kommer med missbruk av droger (alkohol inräknat). Vi anser att kapitalistiska exploatering och förtryck är en avgörande faktor till problemen med missbruk.

”Kriget mot drogerna” var vad borgarna fokuserade på innan ”Kriget mot terrorismen”. ”Kriget” används för att rättfärdiga stöd till militärdiktaturer runtom i världen – t.ex. genom Plan Colombia. I verkligheten förs inte kriget mot drogerna, utan mot människor som kämpar för att komma ur fattigdomsträsket. Droger används av polisen i Nordamerika och Europa som en ursäkt för att trakassera personer ur etniska minoriteter. Kapitalistbossarnas påstådda ”krig mot drogerna” är ett stort hyckleri eftersom deras egna alkohol- och tobaksföretag drar in miljoner i vinst varje år från ”lagliga” varor som dödar mängde av människor.

REVOLUTION kräver:

* Legalisering av alla droger under statligt monopol. Detta skulle göra slut på de organiserade drogförsäljargängen och skulle garantera en kvalitetsprodukt med god säkerhet.

* En laglig drogindustri under kontroll av arbetarna och brukarna i hälsobranschen för att hindra multinationella företag och andra drogprofitörer från att göra vinst på drogerna.

* Förstatliga alla bryggerier och tobaksbolag utan kompensation och placera dem under arbetarkontroll.

* Att arbetarrörelsen sätter igång en massiv kampanj för aktuell information och utbildning om de verkliga riskerna med drogbruk. Speciellt lärare och arbetare inom hälsovården ska vara aktiva i en sådan kampanj.

•Fullt ekonomiskt stöd till hjälplinjer för drogbrukare och lokala rehabiliteringscentra; gratis drogtester och nålar på begäran. Rehabiliteringscentra ska organiseras och bemannas av ungdomar och ansvariga experter, och ska vara fria från drogfientligt moraliserande.

* Att brukare av droger och de som inte brukar droger behandlas likvärdigt; att alla offentliga ytor förses med drogfria zoner där även rökförbud gäller.

* Avskaffa restriktioner för när man får handla eller bruka alkohol eller tobak. Vi har rätt att göra vad vi vill med våra kroppar.

* Organisera självförsvarsgrupper på gatorna och i bostadsområdena som bekämpar våld och utpressning från knarkgängen. Dessa grupper ska stå under demokratisk kontroll av valda representanter från arbetarklassen och de boende i området.

Ned med tråkighetskulturen!

Ungdomen är alltid de som får skulden för brott som vandalism. Trots detta fortsätter myndigheterna att skära ned på service för ungdomar och platser vi kan vara på. Kostnaderna för filmer, klubbar, pubbar, muséer, sportanläggningar och evenemang ligger utom räckhåll för oss att påverka. Parker och offentliga ytor i våra städer krymps eller köps upp av företag. Denna utveckling gör att gatorna snart är det enda ställe vi kan hänga på, och där trakasseras vi av polisen.

REVOLUTION kämpar för:

•Vi har rätt att skejta, spela musik och hänga på offentliga platser; vi motsätter oss de lagar som auktoriteter och myndigheter genomdriver för att förbjuda vår existens i det offentliga rummet.

* Graffittizoner där vi kan skriva eller måla vad vi vill.

* Gör slut på tråkighetens kultur – avskaffa inträdesavgifterna till badhus, konserthallar och evenemang, och bekosta det genom att beskatta de rika.

* Avskaffa alla lagar som reglerar ungdomars rätt att ha fester när, var och hur de vill. Fester som hålls för vår egen skull, inte för profit, ska inte drabbas av regleringar.

REVOLUTION tror att det är den alienation majoriteten av befolkningen i samhället känner som gör att folk drivs till drogberoende och skadegörelse. Miljoner människor använder droger för att fly från samhällets barriärer och för att uttrycka sina verkliga jag. I ett socialistiskt samhälle existerar inte alienationen, eftersom folk kontrollerar sina egna öden och samhällen, inte tvärtom. Vi kommer att vara fria att uttrycka oss som vi önskar. I en sådan miljö är det otroligt att folk skulle känna något större behov att använda droger eller andra beroendeformer i någon större skala. Det kommer också att finnas andra sätt att lösa problem som har med beroende att göra än att bara gå till polisen.

Media och kommunikationssamhället

Sjuttio procent av jordens befolkning har fortfarande inte ringt sitt första telefonsamtal. REVOLUTION anser att detta är fel och kämpar för fri tillgång till kommunikationer för alla.

Media

Företagens ägande av media leder till ett antal problem: Intressekonflikter uppstår då medieföretag inte kan rapportera om nyheter som missgynnar det företag som äger dem. En press som inte är representativ: De åsikter som uttrycks är de som medelklassjournalisterna har, inte de som vanligt

folk står för. Reaktionärt och sexistiskt/rasistiskt/homofobiskt material i media. Det finns där för att dra folks uppmärksamhet från de verkliga frågorna – frågor om klasser och hierarkier.

REVOLUTION kämpar för arbetarkontroll över media och kommunikationssektorn. För att uppnå detta mål, kämpar vi för:

* Ett slut på all censur, alla kapitalistiska lagar om upphovsrätt och all kapitalistisk reklam.

* Att mediaarbetare tar direkt aktion för att stoppa tryckandet, sändandet eller producerandet av något material som är rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt eller som hetsar mot arbetarklassen.

TV

TV är den populäraste medieformen och ska därför kontrolleras av majoriteten och inte av en handfull kapitalistiska företag och propagandister. Vi kämpar för att:

* Det ska vara gratis för alla att titta på TV. Bort med avgifter, licenspengar och betalteve.

* TV-kanalerna ska förstatligas under kontroll av arbetarna och tittarna. Detta ska inte ske för att ge staten möjlighet att propagera fritt i TV, utan för att makten över TV-mediet ska kunna återtas av vanligt folk. Programmen ska göras av allmänheten och i allmänhetens intresse.

* TV-sändningarna i allmänhetens intresse ska bekostas av staten genom beskattning av de rika och av storföretagen.

* TV-produktion ska inte vara politiskt censurerat och ska vara öppet för alla att delta i.

Radio

Radion är närvarande överallt: I bilen, i affärer och hemma. Därför ska den också ses som ett mycket kraftfullt instrument, och radio används också av företag och myndigheter för att kontrollera och manipulera människor. Allt från musiken som spelas till företagen som driver stationerna har med politiskt sövande av allmänheten att göra.

REVOLUTION kräver:

•Öppna FM-nätet under demokratisk kontroll för att möjliggöra för allmänheten att föra ut sina egna åsikter fritt på radio, oavsett social bakgrund eller klass.

* Offentliga medel bör investeras i radio för att ge vanligt folk möjligheten att sända själva.

* Investera i lokala musikgrupper. Musik är en viktig uttrycksform och vi kan inte låta musiken domineras av kommersiellt tal om konsumtion och falska, patetiska ungdomsuppror. Vi kan inte låta musiken styras av kommersiella intressen. Staten bör stödja mångfalden i musikvärlden.

Internet

Internet ska ge miljontals människor möjligheten att kommunicera fritt och ta del av information. Tyvärr har Internet, precis som många andra teknologier, fallit i händerna på pengahungriga företag och används för att underblåsa konsumtionssamhället. Information folk går in och läser regleras ofta och staten och andra hemliga byråer bevakar vad vi gör på nätet.

REVOLUTION anser:

* Att de företag som ger Internettillgång, ISP, ska förstatligas under arbetarkontroll för att säkra människors tillgång till fri information.

* Att projekt som Indymedia, där allmänheten kan publicera sina egna nyheter och sedan diskutera dem, förtjänar allt stöd.

* Att Internettillgång ska vara gratis för alla.

Tidningar och tidskrifter

Varje dag ser vi hur tidningarna är fyllda till bredden av reaktionär* hets och reaktionära annonser. Dessa två saker hör ihop.

REVOLUTION anser:

* Att all tryckt press ska bekostas med offentliga medel. Detta för att förhindra den beroendeställning som tidningar försätts i gentemot storföretagen då de bara kan förlita sig på deras annonspengar och den subjektiva nyhetsrapportering en sådan situation kan leda till.

REVOLUTION mot reformismen

Socialdemokrater, socialistiska partier, arbetarpartier, officiella och före detta kommunistpartier och andra sådana organisationer har haft ett stort inflytande på arbetarklassen globalt sett. Alla dessa organisationer är reformistiska – de använder alltså sin bas i arbetarklassen för att hålla tillbaka arbetarnas kamp. De försöker bilda regeringar som agerar inom kapitalismens ramar.

Vissa högerreformister, som Blair i Storbritannien och Schröder i Tyskland, använder sina respektive partier endast som karriärstegar och försöker inte ens dölja att deras agerande öppet gynnar kapitalisterna. Andra reformister är vänsterreformisterna – som Allende i Chile på 1970-talet. De försöker införa socialismen gradvis genom en parlamentarisk majoritet.

Högerreformisterna är kapitalismens agenter. De måste drivas ut ur arbetarrörelsen. Vänsterreformisterna försöker ofta presentera sig själva med en radikal image. Men i krisens ögonblick lämnar de arbetarklassen försvarslös. Ett exempel på detta såg vi i Chile 1973, när militären genomförde en statskupp mot Allendes regering och arbetarna inte var beväpnade eller redo att försvara sig. Detta ledde till en mångårig diktatur, som stod för tiotusentals mord.

REVOLUTION stöder enad aktion av alla arbetarorganisationer mot kapitalismen. Vi försvarar reformistiska organisationer om de attackeras av staten eller av fascister. Vi försöker bryta loss de miljoner arbetare runtom i världen som fortfarande ser de reformistiska ledarna som sitt ledarskap från reformismen. Vi gör detta genom att kräva att reformisterna agerar i arbetarklassens intresse och att de bryter med kapitalisterna, och genom att bygga en separat, revolutionär rörelse som på allvar kan utmana reformisternas ödesdigra inflytande över arbetarklassen.

REVOLUTION mot stalinismen

REVOLUTION vill avskaffa kapitalismen. Men där slutar inte vår kamp. Vi vill bli helt fria och bygga ett klasslöst samhälle utan vare sig privilegier eller förtryck.

Den ryska revolutionen 1917 var den hittills största segern för arbetarklassen. Arbetarklassen störtade kapitalismen och lade makten i händerna på sina egna demokratiska råd – sovjeterna.

Men revolutionen urartade – den gick tillbaka och föll slutligen samman helt. Vi måste ta till oss lärdomarna av detta för att kunna undvika det nästa gång.

REVOLUTION deklarerar sitt oförsonliga motstånd gentemot den stalinistiska byråkrati som kom till makten i Sovjetunionen och som styr i varje ”socialistisk” stat som bygger på den stalinistiska modellen – såsom Kina, Östeuropa, Kuba, Nordkorea och Vietnam.

* Ner med privilegierna. Ingen funktionär i en arbetarstat ska ha mer i lön än medelinkomsten för de som de representerar.

* Ner med byråkratin. Rotation på alla officiella byråkratiska poster

* För verklig arbetarmakt baserad på arbetarråd. Genuina demokratiska arbetarråd måste ha makten, med avsättbara delegater utan privilegier som regelbundet väljs på arbetsplatserna och i lokalområdena.

* All ekonomisk planering och alla statligt ägda företag måste ställas under arbetarklassens kontroll, inte under ledning av byråkrater i makttoppen.

* För internationell kamp för socialism i alla länder som den enda vägen att avskaffa kapitalismen i världsskala.

Stalinisterna stal från arbetarklassen. De vägrade låta sig kontrolleras av arbetarklassen och köpte stora hus och bilar åt sig själva och upprättade specialaffärer för partibyråkrater. De återinförde repressiva lagar mot kvinnor, lesbiska och bögar och minoritetsnationaliteter. De krossade alla de självständiga organisationer arbetarklassen byggt.

För stalinistiska stater idag, som Nordkorea och Kuba, kräver REVOLUTION:

* Fulla rättigheter för arbetare att organisera fackförbund och sina egna partier.

* Yttrandefrihet.

* Rösträtt.

* Jämställdhet.

* Avskaffa alla förbud mot homosexualitet.

* Alla nationers rätt att avgöra sin egen framtid. Detta ska inkludera rätten för en nation att avskilja sig från den stalinistiska staten och forma en egen stat.

Den stalinistiska statsapparaten blockerade vägen till socialismen. För att bygget av socialismen ska vara möjligt att återuppta måste stalinismens hemliga polis, poliskårer, byråkrati och stående arméer krossas:

* För revolution i de stalinistiska staterna, där den stalinistiska statsapparaten krossas och makten övergår till arbetarråd.

De stalinistiska staterna var inte socialistiska, inte heller var de kapitalistiska. De var arbetarstater där byråkraterna hindrade övergången till ett klasslöst, socialistiskt samhälle. Byråkraterna förde samhället bakåt mot kapitalismen igen och fortsätter med det idag genom att alltmer återupprätta den kapitalistiska utsugningen.

REVOLUTION kommer att stå fast vid försvaret av alla positiva rester från den ryska revolutionen som än idag finns kvar i de stalinistiska staterna:

* Nej till att återupprätta den kapitalistiska marknadsekonomin.

* Stoppa den imperialistiska blockaden mot Kuba.

* Försvara Kuba och Nordkorea mot alla försök att återupprätta det kapitalistiska systemet, vare sig det sker genom invasion av imperialistiska länder eller genom ”reformer” som genomförs av den stalinistiska byråkratin.

Anarkismen

I de senaste striderna mot kapitalismen har anarkistiska grupper haft en inflytelserik roll. Många anarkister delar REVOLUTION:s mål att krossa den borgerliga staten och skapa en fri, socialistisk värld utan klasser, privategendom eller repression. Vi samarbetar också gärna med anarkister närhelst vi har gemensamma mål.

Anarkister och marxister skiljer sig åt på följande sätt:

Anarkister avvisar behovet av alla slags statsbildningar. REVOLUTION vill, liksom anarkisterna, skapa ett samhälle utan statsmakt som riktas mot folket. Men vi ser, till skillnad från anarkismen, behovet av att arbetarklassen skapar en egen revolutionär republik. Denna republik måste basera sig på demokratiska arbetarråd som överför makten från kapitalisterna till samhället i sin helhet, och som hindrar kapitalisterna från att återta makten. Anarkisterna ställer inte upp på idén att arbetarklassen efter kapitalismens krossande skapar en sådan stat som en temporär övergångsfas till ett klasslöst, statslöst samhälle.

Anarkisterna förnekar också behovet av ett politiskt parti. Partier leder per automatik till upprättandet av en ny samhällselit, hävdar de. REVOLUTION vill bygga ett nytt slags internationellt politiskt parti, med fullaste interndemokrati för att förhindra att det blir byråkratiserat. Detta parti måste sammanföra de delar av arbetarklassen som stödjer revolutionära idéer, kämpa för att öka stödet för revolutionen inom arbetarklassen och organisera kampen för socialismen. Utan ett sådant parti kommer vi inte att kunna besegra reformismens globala inflytande.

Anarkismen kan inte förstå vilken roll det revolutionära partiet har. När ett revolutionärt parti beskrivs som ett avantgarde, innebär detta inte att en liten elit ska tvinga på majoriteten sin vilja, utan att partiet fungerar som ett revolutionärt ledarskap för arbetarklassen. Ett revolutionärt parti kan endast segra om det har massornas stöd.

Somliga anarkistiska grupper överbetonar den direkta aktionen som kampform. Man kämpar med direkt aktion i små, ofta oorganiserade grupper och avvisar eller ignorerar massaktioner och arbete inom arbetarrörelsen och facken. Genom att agera på ett sådant sätt avstår anarkisterna också från att utmana de reformistiska ledarnas inflytande över arbetarklassen.

Riktigt konsekventa anarkister avvisar kampen för reformer som kan innebära t.ex. högre skatter för de rika, förstatligande av företag, försvaret av demokratiska rättigheter eller stöd till nationella befrielsestrider, som intifadan i Palestina. Anledningen till det är att de tror att det stärker statens legitimitet. Men en sådan ståndpunkt tar ingen som helst hänsyn till arbetande människors dagliga behov och isolerar anarkisterna än mer från arbetarklassens masskamp.

I motsats till arbetarstaten stöder vissa anarkister den federalistiska idén. Men federalism är en svag och problemfylld idé. Utan överenskommelser mellan olika kollektiv att faktiskt följa fattade beslut kan en minoritet lätt hålla majoriteten som gisslan. Ett sådant förhållande skulle vara katastrofalt inte bara i en kontrarevolutionär situation, utan också för varuproduktionen överhuvud taget. Federalism är en utopisk lösning på frågeställningen om hur vi ska organisera allt, från den minsta aktionskommitté till samhället i sin helhet.

REVOLUTION ser de politiska begränsningar anarkismen medför. Anarkisternas vägran att ta makten, vilket konkret visades under den spanska revolutionen, leder till proletariatets nederlag. Om revolutionärer inte tar makten under en revolutionär period kommer makttomrummet istället att fyllas av reformister eller reaktionärer.

Den revolutionära ungdomsrörelsen och den revolutionära internationalen

REVOLUTION vill bygga en internationell revolutionär ungdomsrörelse. En sådan måste ha fullständigt organisatoriskt och politiskt oberoende, och måste själv bestämma sina egna aktiviteter och politiska ställningstaganden. Rörelsen ska vara öppen för alla ungdomar som vill bekämpa kapitalismen.

REVOLUTION beslutar om politiska riktlinjer och annat genom demokratiska nationella kongresser med medlemmar från hela landet, och genom att hålla internationella delegatsmöten så regelbundet som möjligt.

REVOLUTION inser att ungdomen ensam inte kan avskaffa kapitalismen. För att göra det, är arbetarklassen avgörande. På grund av detta stöder REVOLUTION de försök som sker att bygga nya masspartier inom arbetarklassen som öppet kämpar för socialismens och revolutionens program. Partierna måste till varje pris undvika att bli nya elitpartier, som de stalinistiska och reformistiska partierna blivit. De måste ha största möjliga interndemokrati och alla medlemmar måste ha rätt att rösta om och besluta om partiets principer. Kritik och intern opposition måste vara alla medlemmars rätt. Rätten att organisera sig separat inom partiet för att förändra dess ståndpunkter måste också vara självklar. Utan åtgärder och bestämmelser som dessa är partidemokratin meningslös.

Dock får den revolutionära rörelsen inte bli en diskussionsklubb. Efter att ett politiskt beslut har fattats på demokratisk väg, bör alla medlemmar göra sitt bästa för att se till att det verkligen realiseras. Annars kommer inget effektivt någonsin att kunna utföras.

Ett nytt arbetarparti kan inte heller vara enbart ett nationellt parti. Det finns ingen nationell väg till socialismen. Hela idén om ”socialism i ett land” är reaktionär. En segerrik revolution i ett land måste snabbt spridas till andra länder. Annars kommer landet antingen besegras av imperialismen eller vittra sönder inifrån som i Stalins Sovjetunionen.

På grund av denna övertygelse föreslår vi bildandet av en ny arbetarinternational på ett revolutionärt program. Ett sådant parti skulle kunna förena den revolutionära delen av arbetarklassen, bygga upp sin styrka genom kamp och leda vägen till stora segrar i kampen mot den globala kapitalismen.

Vägen till revolution

Revolutionära rörelser under historiens gång har brutit igenom kapitalismens barriärer och faktiskt lett till revolution. Revolutioner inträffar när samhällets härskare inte kan hitta någon väg att fortsätta framåt samtidigt som folkets massa inte kan fortsätta leva som man har gjort. Under revolutionära situationer går miljoner ut på gatorna, slutar jobba och störtar de kapitalistiska regeringarna genom direkt aktion.

Alla revolutioner slutar dock inte i seger för arbetarklassen och de fattiga. En revolution kan störta regeringen men lämna det kapitalistiska systemet intakt. Under det senaste århundradet har de flesta revolutioner slutat på detta sätt. Det har gett kapitalisterna tid att omgruppera sina styrkor och återta makten.

Den mest lyckade revolutionen i historien var den i Ryssland 1917. Det beror på att arbetarna och bondemassorna då inte stannade vid halvmesyrer. Demokratiska arbetar- och bonderåd bildades och tog makten. En arbetarmilis tog polisens plats. Trots att revolutionen inte spreds och att den störtades av stalinismen innebar dess tidiga år hopp för mänskligheten överallt.

REVOLUTION kämpar för att skapa alternativa maktcentra överallt, maktcentra som blir embryon till en framtida arbetarmakt. I varje strejk, massrörelse och aktion från arbetarklassen, kämpar vi för demokratiska råd som består av delegater från arbetarklassen och de fattiga. Dessa arbetarråd måste sedan bli den styrande makten i samhället.

REVOLUTION använder sig inte av taktiken att i små grupper ägna sig åt egendomsförstöring. Istället stödjer vi massornas självförsvar för att göra motstånd mot polisattacker och för att avbryta kapitalisternas internationella möten. I varje konfrontation med kapitalisternas polis och militär kämpar vi för massornas organiserade självförsvar. Sådana initiativ kan bli embryon till framtida arbetarmiliser eller självförsvarsgrupper som stoppar polisens repression och mord och som så småningom störtar statsmakten och hindrar kapitalisterna från att återta makten genom en militärkupp.

REVOLUTION kämpar i alla situationer för att bygga upp en alternativ maktbas till den som kapitalisterna representerar, och för att på ett sådant sätt länka dagens kamp med framtidens revolution.

I 300 år har kapitalismen förstört miljoner människors liv. På grund av kapitalismen har vi hotats av kärnvapenförintelse och miljöförstörelse av stor omfattning. Kapitalismen har fört mänskligheten genom koncentrationsläger, folkmord, bombningar och etnisk rensning. Kapitalismen reducerar människan och hennes kultur till att bli enbart dollar, kronor och ören.

Generation efter generation har bekämpat kapitalismen, slagits mot den och offrat säkerhet, trygghet och livet självt för att hindra den från att förstöra människors liv. De som kämpade då har ännu inte uppnått sina mål, men de misslyckades ändå inte. Kampen är inte över. Vi får inspiration, ovärderliga lärdomar av deras offer och vi hittar däri modet vi behöver för att avsluta deras kamp.

När kapitalismen blir global, blir revolutionen det också. Unga arbetare, studenter och arbetslösa i alla länder – förena er! Vi har en framtid att återta makten över, en värld att befria från rädsla och ett nytt liv att bygga för mänskligheten.

ONE SOLUTION – REVOLUTION!Leave a Reply